Na konferencii o vzdelávaní v gescii OECD vo Vancouvri zastupoval slovenský rezort školstva Štátny pedagogický ústav

24.05.2019
     „Budúcnosť vzdelávania a zručností 2030“ (The future of education a skills 2030) bola témou Konferencie o vzdelávaní v Britskej Columbii (British Columbia Education Conference) a 9. mítingu neformálnej pracovnej skupiny (9th Informal Working Group Meeting) Výboru OECD pre politiku vzdelávania a vzdelávacích zručností (Directorate for Education and Skills Education Policy Committee).
     Konferencia sa konala v dňoch 22.5. – 24.5. vo Vacouvri. Na medzinárodnom podujatí OECD v kanadskom meste Vancouver, nad ktorým prevzala záštitu vláda hostiteľskej provincie Britská Columbia, rezonovali predovšetkým otázky súvisiace s budúcnosťou reformy obsahu vzdelávania v krajinách, ktoré sú zastúpené v OECD. Nechýbali ani témy zamerané na analýzu dokumentov kurikula matematiky, literatúry, ale ani predstavy o napĺňaní harmonogramu implementácie Učebného kompasu OECD 2030 v jednotlivých krajinách. Medzi prednášajúcimi nechýbali zástupcovia vlád jednotlivých krajín, odborníci zo vzdelávacích a výskumných inštitúcií, stavovských organizácií, zástupcovia študentov i vedúci pracovníci OECD.
     Prezentácie, workshopy, analýzy výskumov vzdelávacích systémov realizovaných najmä v hostiteľskej krajine, vízie a návrhy konkrétneho postupu pri zmene vo vzdelávaní a zručnostiach žiakov, ktorá by sa podľa navrhovaného harmonogramu OECD mala ukončiť  do roku 2030, smerovali k vytvoreniu spoločnej správy v siedmich oblastiach vzdelávania: Preťaženie obsahu vzdelávania, Správne načasovanie inovácie obsahu vzdelávania v kontexte budúcich potrieb spoločnosti, Flexibilnosť a autonómnosť kurikula, Zabezpečenie rovnosti v procese obnovy kurikula, Zavádzanie hodnôt do kurikula, Naplánovanie efektívnej implementácie kurikúl a výrazný pokrok v zbere dát v krajinách spolupracujúcich s OECD. Správu OECD predstaví na najbližšom 10. stretnutí neformálnej pracovnej skupiny Výboru OECD pre politiku vzdelávania a vzdelávacích zručností, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roka v Južnej Kórii.
     „Medzinárodná konferencia OECD Vzdelávanie 2030 potvrdila význam projektu OECD, ktorý sa zameriava na koncepciu rozvíjania nástrojov pre vyučovanie na všetkých typoch škôl v spolupráci so stakeholdermi, teda tvorcami vzdelávacích politík, ministerstvami s rozhodujúcimi právomocami, pedagogickou verejnosťou, študentami a mimovládnymi vzdelávacími organizáciami a na medzinárodnú komparatívnu analýzu inovovaného obsahu vzdelávania. Tieto aktivity OECD smerujú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a zabezpečeniu rovnakého prístupu k vzdelávaniu,“ uviedol námestník riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Jozef Facuna.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku