Na Bratislavskom hrade predstavili novú publikáciu Metodicko-pedagogického centra

27.06.2014
     V Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade v stredu 25. júna 2014 predstavili publikáciu Vzdelávanie – súčasť misie svätých Cyrila a Metoda, ktorú vydalo Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. Zostavená je z odborných príspevkov, ktoré odzneli na konferencii konanej pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.
     Vlaňajšiu konferenciu pre učiteľov základných a stredných škôl zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča a jeho excelencie Mons. Františka Rábeka s cieľom pripraviť pre školy učebné zdroje, ktoré môžu pedagógovia využívať vo vyučovacom procesei byť inšpiráciou pre ďalšie vedecké spracovanie cyrilo-metodského odkazu.
     Na konferencii odzneli prednášky od renomovaných autorov, odborníkov na cyrilo-metodskú tému z rôznych spoločenskovedných disciplín, historiografie, archeológie, pedagogiky, jazykovedy, teológie i umenia. Tematicky i faktograficky cenné príspevky sa Metodicko- pedagogické centrum rozhodlo zachytiť a vydať v tlačenej  podobe, aby podnetné myšlienky, ktoré v nich  odzneli, pretrvali. Zborník je pestrý a pokrýva širokú paletu tém, čo dáva základ pre čo najkomplexnejšie spracovanie tohto najslávnejšieho obdobia v našich dejinách.
      „Význam spomínanej konferencie prekročil rámec Metodicko-pedagogického centra a oslovil všetkých, ktorým nie je ľahostajný odkaz vierozvestcov, zvlášť ako spolutvorcov kultúry a vzdelanosti. Priniesla svoje ovocie a tak vďaka Metodicko- pedagogickému centrusa nám dostáva do rúk publikácia, ktorá je svojím obsahom unikátna. Verím, že poteší a aj poučí všetkých odborných i laických záujemcova umocní  spoločenskú ozvenu  významu bratov Cyrila a Metoda,“ skonštatovala vedúca služobného úradu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Henrieta Crkoňová.
     Prezentácia zborníka sa konala v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. „Rozhodli sme sa vyjadriť poctu svätým Cyrilovi a Metodovi práve na tomto mieste, ktoré je charakteristické svojim genius loci a dnes predstavuje pre nás významný symbol našej štátnosti,“ povedal riaditeľ bratislavského pracoviska Metodicko-pedagogického centra Peter Dubovan.
     Výber miesta prezentácie v blízkosti odkrytých základov veľkomoravskej bazilikyocenil aj generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Viktor Jasaň.„Som potešený, že sa Metodicko-pedagogické centrum rozhodlo uviesť do života publikáciu v priestoroch, kde sa nachádza aj významná výstava pripravená SNM Sv. Cyril a Metod – patróni Európy, ktorá mala premiéru vo Vatikáne.“
     Ako uviedol jeden zo zostavovateľov publikácie Marián Hubač, zborník je v prvom rade určený učiteľom. Tí v ňom nájdu metodické materiály venované pedagogickej činnosti a poukazujúce na pôsobenie vierozvestcov v rámci slovenského kultúrneho dedičstva. Spracovaním pôsobenia a významu misie vierozvestcov z rôznych uhlov pohľadu má zborník čo ponúknuť aj širokej verejnosti.
     Vydaním zborníka aktivita Metodicko-pedagogického centra v tejto oblasti nekončí, v súlade s cieľom byť permanentnou súčasťou vzdelávania pripravilo akreditované vzdelávacie programy pre učiteľov. Plánuje aj ďalšie aktivity v oblasti kontinuálneho vzdelávania, aby sa myšlienky cyrilo-metodského odkazu preniesli vo väčšej miere do škôl. A ďalej, od učiteľov prostredníctvom ich pedagogického majstrovstva k žiakom a študentom, ktorí budú aj na začiatku tretieho tisícročia vnímaví na hodnoty slova, viery i úcty k našej histórii.
     „Verím že aktivity Metodicko-pedagogického centra, konferencia, zborník aj program kontinuálneho vzdelávania prispejú, aby sa vzťah k histórii v základných a stredných školách zlepšil. V siedmom ročníku ZŠ majú žiaci v učebnici dejepisuo svätých  Cyrilovi a Metodovi štyri riadky. Tieto aktivity sú prvým krokom, impulzom, aby sa veci zlepšili,“ poznamenal účastník konferencie Andrej Škoviera zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV.
      Publikáciu uviedla do života a posypala symbolicky soľou Henrieta Crkoňová. Ako povedala: “Nech je užitočná ako tá soľ, ktorá rovnako ako v rozprávke, aj v živote je nad zlato.“
 
Ľuboslava Sedláková
manažér publicity
Metodicko-pedagogické centrum
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku