MŠVVaŠ SR odštartovalo sériu podujatí v rámci historicky prvého predsedníctva Slovenska v Rade EU

10.06.2016
     Prvým takýmto podujatím bolo Zasadnutie skupiny na vysokej úrovni pre vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ, ktoré sa tradične koná v mesiaci pred jeho oficiálnym začiatkom.
     V dňoch 9. a 10. júna 2016 sa tak v Bratislave stretli vysokí štátni úradníci z členských štátov EÚ a zástupcovia inštitúcií EÚ s cieľom na politickej úrovni prerokovať pripravované iniciatívy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na nadchádzajúce obdobie, ako aj oficiálne predstaviť kľúčové priority predsedníctva v tejto oblasti.
     „Hlavnou témou zasadnutia bol Nový program pre zručnosti pre Európu, ktorý je strategickou iniciatívou Európskej komisie v oblasti vzdelávania a podpory zamestnanosti a taktiež bude kľúčovou prioritou slovenského predsedníctva“, priblížil generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Marek Moška, ktorý zasadnutie aj oficiálne otvoril.
      Na jeho slová nadviazal vedúci1_SKPRES_BA oddelenia pre školstvo, vedu a výskum na Stálom zastúpení SR pre EÚ Ivan Hromada, ktorý zasadnutie skupiny viedol a zhrnul prínos realizovaných workshopov.  „Počas interaktívnych workshopov sa účastníci venovali diskusiám na tému kľúčových kompetencii, ktoré každý z nás potrebuje pre plnohodnotné zapojenie sa do pracovného procesu, ako aj aktívnu participáciu v spoločnosti“, uviedol Hromada.  
     Intenzívne a živé diskusie prebiehali najmä k témam ako digitálne zručnosti, kritické myslenie, spoločenské a občianske zručnosti, ale aj znepokojujúci stav nízkej úrovne základných zručností – čítanie, písanie, počítanie a digitálne zručnosti.
     Na záver boli predstavené priority ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre SK PRES v oblasti vzdelávania, ktoré budú rozvíjané v rámci ústredného motta „podpora a rozvoj talentu“, a to Nový program pre zručnosti pre Európu, digitálne zručnosti a modernizácia vysokoškolského vzdelávania.
     Podujatie ponúklo priestor aj na prezentáciu slovenských príkladov dobrej praxe z prostredia práce s talentom a podporu kreativity a nadania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku