MPC opäť hľadá skúsených učiteľov na vypracovanie študijných materiálov

12.09.2014
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlásilo nové, už XII. kolo výzvy na spracovanie osvedčených pedagogických skúseností (OPS) a osvedčených skúseností odbornej praxe (OSO). Cieľom výzvy je vybrať pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí by pôsobili ako odborní poradcovia vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
     OPS/OSO sa môžu týkať rôznych situácií a problémov výchovno-vzdelávacieho alebo poradenského procesu v školách a školských zariadeniach. Budú slúžiť ako študijné materiály na podporu realizácie už existujúcich vzdelávacích programov alebo ako námety pre tvorbu nových programov kontinuálneho vzdelávania v rámci spomínaného národného projektu. Toto kolo výzvy je prioritne tematicky zamerané na spracovanie OPS/OSO na nasledujúce rámcové témy:
- skúsenosti s rozvojom funkčných gramotností žiakov (čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti) vo vzťahu k zisteniam z medzinárodných meraní PISA,
- skúsenosti s uplatňovaním nových progresívnych metód a  foriem práce vo výchovno-vzdelávacej činnosti,
- skúsenosti s didaktickými postupmi orientovanými na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a využívaním modernej didaktickej techniky vo vyučovacom procese (napr. IKT prostriedkov),
- skúsenosti s riešením výchovných problémov v školách a školských zariadeniach,
- skúsenosti s implementáciou prierezových tém v edukačnom procese,
- výchova k podnikaniu a rozvoj podnikateľských kompetencií.

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sa môžu do výzvy zapojiť aj s námetom na OPS/OSO, ktoré nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených rámcových témach. Prihlášky je potrebné predložiť v písomnej podobe najneskôr do 16. septembra 2014. Viac informácií k aktuálnej výzve nájdete na stránke Metodicko-pedagogického centra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku