MPC obstará tlačiarenské služby aj pre všetky národné projekty, ktoré implementuje

19.03.2015
     Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na tlačiarenské a distribučné služby MPC. Predmet zákazky je určený pre všetky jeho pracoviská, tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk a zároveň aj pre kancelárie všetkých šiestich národných projektov, ktoré Metodicko-pedagogické centrum implementuje.
     Predmetom zákazky je dodanie tlačiarenských výrobkov a príbuzných produktov, poskytnutie tlačiarenských a príbuzných služieb, služieb súvisiacich s tlačou, redakčná a grafická úprava a distribúcia edukačného materiálu do miest určenia na celom území Slovenskej republiky.
    Ide o nadlimitnú zákazkus predpokladanou hodnotou 250-tisíc eur bez DPH a s termínom predpokladaného zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania do 31. marca 2015.  
     Vysúťažené služby bude využívať Metodicko-pedagogické centrum, ale aj všetkých šesť národných projektov, ktoré MPC realizuje. Predmetom zákazky sú také druhy tlačiarenských produktov ako publikácie (knihy), nálepky, plagáty, skladačky a brožúry, určené jednak pre propagáciu projektu počas doby ich implementácie,  ale i pre zabezpečenie výkonu metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v rámci plnenia činnosti MPC.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku