Mladí poľnohospodári si v Pruskom porovnajú svoje vedomosti o mlieku

04.05.2015
     Všetko, čo vedia žiaci stredných a základných škôl o mlieku, si overia na 16. ročníku celoštátnej súťaže „Mladý ekofarmár“. Tento rok je hostiteľskou školou SOŠ Pruské, ktorá v dňoch 4. - 6. mája 2015 privíta 19 žiakov zo SOŠ a 11 zmiešaných tímov žiakov ZŠ a SOŠ z celého Slovenska. Organizátorom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania.
    Žiaci SOŠ si otestujú svoje vedomosti o mliečnych plemenách dobytka, význame a spotrebe mlieka, jeho fyzikálnych a chemických vlastnostiach, laktácii, či o legislatíve SR a EU súvisiacej s požiadavkami na výrobu hygienicky a zdravotne nezávadného mlieka. V praktickej časti preukážu súťažiaci svoje schopnosti v dojení a laboratórnych rozboroch zameraných na senzorické a kvalitatívne hodnotenie mlieka a mliečnych výrobkov, rozboru lúčneho porastu, či správneho určenia a zatriedenia krmovín a osiva.
    Po druhýkrát sa do súťaže „Mladý ekofarmár“ zapoja aj „základoškoláci“ spojení v dvojčlenných tímoch so „stredoškolákmi“, a to vďaka národnému projektu „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“.
      Žiaci budú degustovať mlieko a mliečne výrobky, zisťovať kyslosť mlieka, vypracujú laboratórne skúšky surového kravského mlieka a budú dokazovať prítomnosť cudzorodých látok v mlieku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku