Mladí nie sú príveskom, ale kľúčom

30.04.2014
 Ad: Veľmi smutná správa (24. apríla 2014, denník Sme)

     Na tom, že sa nejaká vládna stratégia hmýri výrazmi ako vypracovať, prijať, iniciovať, zabezpečiť, nie je nič zlé. Veď ide o plán rozložený medzi viacerých partnerov.

     Rezort školstva predložil vláde Stratégiu pre mládež na roky 2014 -2020. Tento dokument nevznikal len preto, aby bol, ale preto, aby dal mladým zelenú. Publicista Juraj Hrabko vo svojom komentári podal svoje videnie tohto materiálu, no ignoroval niekoľko kľúčových faktov, čo napovedá, že témou jeho príspevku nemal byť tento dokument, a ani perspektívy mladých, ale skôr kritika všetkého naokolo a práve schválená stratégia poslúžila ako odrazový mostík. V opačnom prípade by pán Hrabko určite vedel, že tento materiál bol tvorený za účasti piatich stoviek ľudí z celého Slovenska, vychádza zo skúseností viacerých národných projektov realizovaných organizáciou IUVENTA a, napokon, vytvára priestor na ďalšie aktivity. Stratégia je rámcový dokument. Ak sa týka konkrétnej skupiny ľudí, musí mať nadrezortný záber. Napriek tomu netreba vidieť nič tragické v tom, čo autor považuje za "hmýrenie výrazmi ako vypracovať, prijať, iniciovať, zabezpečiť". Veď ide o plán rozložený medzi viacerých partnerov. Napríklad ostatné participujúce ministerstvá budú v jej zmysle plniť svoje ciele podľa priorít stanovených na konkrétny rok. Rezort školstva v nadväznosti na stratégiu v tomto roku predloží na schválenie novelu zákona o mládeži.

     Projekt po projekte

     Novela počíta s tým, že mládežnícka politika nebude príveskom, ale kľúčom. Kľúčom k tomu, aby sa mladí čo najviac mobilizovali pre správu vecí verejných. Aby si osvojili rozhodovacie procesy už v samospráve. A teda, aby ich devízou boli reálne skúsenosti, ktoré dokážu neskôr čo najviac uplatniť. Už dnes môžeme hovoriť o silných základoch a nespochybniteľných východiskách. Napríklad viacerými národnými projektmi, ktoré sa udomácnili medzi mladými. Tínedžeri využili ponúknutú príležitosť a tak presvedčili, že novela bude vďaka nim životaschopná. Národný projekt KomPrax sa teší z podpory nápadov viac ako šiestich tisícov mladých ľudí. Tí cezeň realizujú svojej predstavy. Ďalší projekt PRAKTIK podporuje potenciál mladých v našich regiónoch. Alebo projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti z Centra vedecko-technických informácií SR pomáha vysokoškolákom s praxou vo firmách. Či národné projekty podporujúce odborné vzdelávanie. Mohli by sme pokračovať. Projekt za projektom, aktivita za aktivitou od detí až po študentov. Tiež by sme mohli uviesť sériu národných projektov zameraných na skvalitňovanie výučby či podporu stredného odborného vzdelávania. Veď napokon riešia šance mladých v zamestnaní. Poďme však ďalej.

     Máme jasnú predstavu

     Podľa autora článku cieľom tohto dokumentu bolo "veľa napísať, málo konkretizovať a ešte menej urobiť". Skúsme ešte uviesť ďalšie detaily. Napríklad ministerstvo školstva v tomto roku pripravuje rozšírenie akreditácie subjektov pracujúcich s mládežou z doterajšej akreditácie programov na akreditáciu organizácií na základe hodnotenia kvality poskytujúceho neformálneho vzdelávania. Alebo ďalšie tohtoročné ambície, a to zavedenie uznávania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou či rozšírenie pôsobnosti samosprávy na úseku starostlivosti o mládež. Stratégia je súhrnom krokov, ktoré presahujú horizont jedného volebného obdobia. Preto jej splnenie nemožno očakávať hneď a výsledky zajtra. Napriek tomu máme jasnú predstavu naplnenú konkrétnymi opatreniami. Stratégia práce s mládežou preto neopisuje len problémy, ale poskytuje aj riešenia. A toto na rozdiel od pána Hrabka vôbec nepovažujeme za "veľmi smutnú správu".

Dušan Čaplovič
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku