Ministri členských štátov diskutovali v Bruseli o vesmírnom výskume

31.05.2017
     Implementácia Vesmírnej stratégie pre Európu bola predmetom včerajšieho rokovania Rady pre konkurencieschopnosť za oblasť Vesmír a výskum, ktoré sa konalo v Bruseli.
     Ministri členských štátov prijali na stretnutí závery, ktoré vyzývajú Európsku komisiu, ako aj členské štáty k  spoločnému postupu pri napĺňaní zámerov stratégie s cieľom dosiahnuť prínos pre európskych občanov a hospodárstvo. Spolupracovať pritom budú so subjektmi, ktoré majú vo svojom portfóliu vesmír a výskum. Takým je predovšetkým medzinárodná organizácia na výskum vesmíru Európska vesmírna agentúra. V rámci spoločného postupu budú podporovať nezávislosť Európy vo vývoji kľúčových vesmírnych technológií a budovaní systémov, vrátane nezávislého prístupu do vesmíru a jeho využívania v bezpečnom a chránenom prostredí. Rovnako budú prijímať opatrenia, ktoré zabezpečia dlhodobú európsku verejnú podporu a globálnu konkurencieschopnosť vesmírneho sektora.
     Predmetom rokovania Rady pre konkurencieschopnosť bola aj diskusia týkajúca sa verejného financovania výskumu a inovácií, predovšetkým potreby argumentačne zdôvodňovať financovanie tejto oblasti z verejných zdrojov. Dopad verejného financovania výskumu a inovácií sa totiž premieta do produktivity hospodárstva, zrýchľuje ekonomický rast a prispieva k vytváraniu vyššieho počtu nových pracovných príležitostí. Zároveň stimuluje súkromnú sféru k investovaniu  do výskumu a inovácií.
     Ministri sa na stretnutí ďalej zhodli na potrebe zefektívnenia systému monitorovania a predkladania správ v oblasti výskumu a inovácií, čo vyjadrili prijatím záverov vo forme odporúčaní. Dôležité bude napr. pokračovať v procese znižovania administratívnej záťaže a umelej byrokracie v snahe zaviesť jednoduchší monitoring, ako aj stručnejšie a kvalitnejšie spravodajstvo, čo bude dôležité najmä pre malé členské štáty.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku