Ministerstvo už môže uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom na projekt Edunet

25.07.2017
     Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo strany Úradu pre verejné obstarávanie na projekt Edunet_SK, ktorým chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) zabezpečiť komplexné dátové telekomunikačné služby a pripojenie k internetu, je skončená. Kontrola nezistila žiadne nedostatky, ktoré by mali vplyv na výsledok verejného obstarávania. S výsledkami kontroly sa oboznámil aj minister školstva Peter Plavčan. Ministerstvo školstva tak môže po splnení zákonných lehôt uzavrieť zmluvu s víťazom verejného obstarávania.
     „Ako sme avizovali, chceli sme počkať na výsledky kontroly ÚVO predtým, ako uzavrieme zmluvu s víťazom verejného obstarávania. Ide o veľký a veľmi dôležitý projekt, preto sme sa nechceli unáhliť a radšej počkať na výsledky tejto kontroly. Jej výsledky jasne ukazujú, že zmluvu môžeme s najúspešnejšou spoločnosťou uzavrieť,“ vyjadril sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. 
     „Je teraz v našom záujme spustiť projekt čo najskôr a zabezpečiť služby pre našich žiakov, pedagógov a jednotlivé školy, ktoré projekt garantuje a ktoré budú efektívne podporovať vzdelávací proces na školách,“ dodal minister Plavčan.
     V protokole o výsledku kontroly je jasne uvedené, že požiadavky na predmet zákazky vie splniť viacero poskytovateľov služby na trhu, a že technické parametre tak nie je možné považovať za diskriminačné. Kontrolóri taktiež uviedli, že stanovené požiadavky nemohli odradiť hospodárske subjekty, ktoré zabezpečujú poskytovanie služieb, od účasti vo verejnom obstarávaní.
      V protokole sa rovnako konštatuje, že je efektívne a hospodárne, aby v rámci predmetnej zákazky MŠVVŠ SR ako obstarávateľ žiadalo jedného spoločného poskytovateľa služby. Sieť s takým počtom prípojných bodov je totiž príliš rozsiahla na to, aby bola pri decentralizovanom modeli riadenia a správy siete zachovaná rovnaká miera bezpečnosti, stability a efektívnosti. V kontrole sa tiež konštatuje, že predmet zákazky bol definovaný tak, že umožnil predložiť ponuky viacerým uchádzačom, a že predmet zákazky bol jednoznačný, úplný a nestranný a zároveň neznevýhodňujúci relevantné subjekty na trhu.
     Kontrolná skupina z ÚVO pri kontrole postupu zadávania zákazky zistila len jedno kontrolné zistenie, ktoré však nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. MŠVVaŠ SR totiž v súťažných podkladoch uviedlo, že uchádzač musí akceptovať maximálne ceny služieb tak, ako boli určené ministerstvom a vylúči ponuky, ktoré túto požiadavku nespĺňajú. Podľa zákona o verejnom obstarávaní je však možné vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania len na základe zákonom stanoveného dôvodu, ktorým stanovenie maximálnej ceny služieb nie je. Vzhľadom na to, že táto podmienka nebola v procese vyhodnocovania uplatnená, kontrolná skupina skonštatovala, že uvedený postup nemal vplyv na výsledok verejného obstarávania.
     „Výsledky kontroly zo strany ÚVO vnímam veľmi pozitívne a som rád, že konečne máme možnosť uzavrieť tento dlhotrvajúci projekt tak, aby sme začali dodávať užitočné služby, ktoré naše školy potrebujú,“ dodal minister Plavčan.
     MŠVVaŠ SR môže uzatvoriť rámcovú zmluvu s víťazom verejného obstarávania vzhľadom na zákonné lehoty najskôr v druhej polovici augusta 2017.
 
Základné informácie o verejnom obstarávaní na projekt EDUNET_SK:
      Verejné obstarávanie na projekt EDUNET vyhlásilo MŠVVaŠ SR v novembri 2015 s ohľadom na nevyhnutnosť zvýšiť kvalitu požadovaných služieb zo strany škôl a školských zariadení a na základe snahy rezortu zabezpečiť lepšie služby potrebné na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu. Funkcia projektu EDUNET je oveľa širšia ako u jeho predchodcu, projektu INFOVEK 2.
     Projekt má školám poskytnúť telekomunikačné a dátové služby, služby centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami, s cieľom vybudovať jednotnú rezortnú komunikačnú infraštruktúru a poskytnúť tak školám kvalitné, bezpečné a garantované pripojenie k agendovým a vzdelávacím systémom, ktoré rezort školstva prevádzkuje, a tak zabezpečiť bezpečnosť citlivých dát, ako aj systémov, ku ktorým školy pristupujú, napr. si objednávajú učebnice, čerpajú softvérové licencie atď.
     V rámci projektu budú školám poskytnuté v priemere 7 až 8-krát vyššie rýchlosti pripojenia, než tomu bolo v pôvodnom projekte INFOVEK. Z pohľadu služieb centrálneho riadenia budú poskytnuté úplne nové služby, ako je filtrovanie nevhodného obsahu podľa skupín užívateľov, prioritizácia dátovej prevádzky podľa typu aplikácie a podľa vyučovacieho času, jednotné prihlasovanie užívateľov pre WiFi a užívateľské aplikácie, monitoring prevádzky, služby ochrany a bezpečnosti siete pred útokmi zvonku, ale aj zvnútra.
     Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 81 022 291,76 eur s DPH. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou, spoločnosť SWAN, a.s., však dokáže zabezpečiť požadované služby za sumu 64 428 107,86 eur s DPH. Oproti predpokladanej hodnote zákazky predstavuje najnižšia cenová ponuka úsporu približne 16,5 mil. eur. Ponuky s cenou boli otvorené 31. marca 2017 za prítomnosti jednotlivých uchádzačov a členov výberovej komisie.

Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku