Ministerstvo školstva zjednoduší proces uznávania dokladov o vzdelaní

12.10.2012

      Zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií je cieľom návrhu novely zákona o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorý dnes predkladá ministerstvo školstva do medzirezortného pripomienkového konania. Jeho prípravu si vyžiadala zmena školskej legislatívy na úrovni regionálneho školstva, ako aj navrhované zmeny v oblasti vysokého školstva. 
     Novela zákona nanovo definuje úrovne vysokoškolského vzdelania, vyššieho odborného vzdelania a stredného vzdelania (úplného všeobecného, úplného odborného a odborného) v Slovenskej republike a zároveň definuje ich rovnocennosť k príslušným úrovniam získaného vzdelania  v členských štátoch Európskej únie a v tretích štátoch. Cieľom je, aby sa podmienky ustanovené pre dosiahnutie určitého stupňa vzdelania v Slovenskej republike rovnako uplatňovali aj na  občanov iných členských a nečlenských štátov. Podkladom pri tvorbe novely bola smernica EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá definuje 5 úrovní dosiahnutého vzdelania.
     Okrem toho návrh zákona spresňuje podmienky uloženia konkrétneho kompenzačného mechanizmu ako náhradného opatrenia odstraňujúceho prípadné rozdiely vo vzdelaní alebo odbornej príprave. Zároveň upravuje aj náležitosti spôsobu jeho uskutočnenia. Ak sa teda v rámci konania zistí, že žiadateľ nespĺňa podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní alebo uznanie odbornej kvalifikácie, avšak tieto rozdiely možno odstrániť formou kompenzačného mechanizmu, vydá rozhodnutie o jeho uložení. V prípade splnenia požiadaviek žiadateľom sa uzná jeho doklad o vzdelaní alebo odborná kvalifikácia umožňujúca samostatne vykonávať regulované povolanie v Slovenskej republike. Príslušný orgán pre uznávanie bude pri posudzovaní zároveň zohľadňovať aj doterajšiu prax žiadateľa a skutočnosť, že v štáte jeho pôvodu je považovaný za kvalifikovaného pracovníka.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku