Ministerstvo školstva vydalo Pedagogicko-organizačné pokyny na nový školský rok

31.05.2013
     Rezort školstva v týchto dňoch zverejnil na svojej web stránke Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014. Tieto pokyny usmerňujú organizáciu školského roka a poskytujú základné informácie i odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach. Mimo iného obsahujú aj termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky.
     Pedagogicko-organizačné pokyny sú určené všetkým odborníkom participujúcim na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva - pedagógom, riadiacim a odborným zamestnancom, samospráve, zriaďovateľom a tiež priamo riadeným organizáciám. Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky či zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania predchádzajúcich pokynov. Ich súčasťou je aj zoznam platných koncepcií, stratégií, ako aj  informácie  o  výzvach  na  financovanie rozvojových projektov.
        Pedagogicko-organizačné pokyny boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušanom Čaplovičom. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2013. Na ich príprave sa okrem odborníkov z ministerstva školstva podieľali zástupcovia príslušných školských organizácií, občianske združenia a rôzne asociácie.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku