Ministerstvo školstva pripravilo program športových súťaží pre žiakov

01.07.2011

     S cieľom podporiť športové a pohybové aktivity žiakov pripravilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR program športových súťaží pre základné a stredné školy na školský rok 2011/2012. Okrem tradičných športov ako atletika, futbal či gymnastika si budú môcť žiaci opäť vybrať aj bedminton, futsal, floorbal, hokejbal alebo streľbu.
    Podľa organizátora a miery finančnej podpory zo strany MŠVVaŠ SR sú súťaže rozdelené do troch kategórií. Ministerstvo finančne podporuje tento program dotáciou vo výške približne 300 000 eur na celoštátne kolá, na regionálne kolá poskytuje dotáciu krajským školským úradom približne vo výške 500 000 eur. Medzinárodné športové súťaže žiakov sú podporované zo štátnej dotácie  približne vo výške 140 000 eur.
     Zámerom programu je skvalitniť systém športových súťaží, dosiahnuť zapojenie väčšieho počtu žiakov do pravidelného športovania a prípravy na súťaže, skvalitnenie výberu športovo nadaných žiakov, zefektívnenie financovania. Zároveň má motivovať pedagogických zamestnancov k väčšej aktivite v príprave a účasti v športových súťažiach žiakov, sprístupniť telocvične a ihriská v školách žiakom škôl a verejnosti, ako aj zlepšiť informovanosť verejnosti o organizovaní športových súťaží žiakov.
     V roku 2010 sa do týchto súťaží zapojilo približne 180 000 účastníkov zo základných a stredných škôl v SR, z celkového počtu takmer 760 000 žiakov. Časť z nich sa však zúčastňuje na viacerých športových súťažiach.
    Vyhlasovateľom športových súťaží žiakov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s národnými športovými zväzmi, krajskými školskými úradmi, samosprávnymi krajmi, obcami i ďalšími partnermi.
     Školy sa môžu prihlasovať do športových súťaží prostredníctvom internetového portálu www.skolskysport.sk. Súťaže a príprava na súťaže sa môžu organizovať v čase vyučovacieho procesu, ako aj mimo neho.

Bratislava 1. júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku