Ministerstvo školstva posilní kariérové poradenstvo

     Pomôcť žiakom rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho povolania, a to predovšetkým so zreteľom na požiadavky trhu práce, ich talent, záujmy a zručnosti má za úlohu nový systém kariérového poradenstva. Podrobne ho upravuje zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovania poslancov NR SR.
     Nová právna úprava prináša inštitucionálne prerozdelenie výkonu kariérového poradenstva. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) budú zabezpečovať úlohy, ktoré doteraz vykonávali pedagogickí zamestnanci na školách (väčšinou výchovní poradcovia), ale vzhľadom na to, že často išlo o odborné činnosti (diagnostická činnosť, koordinácia výmeny informácií o potrebách trhu práce), ich výkon nebol dostatočne efektívny.
     Zákon tiež vytvára priestor na skvalitnenie práce pedagógov venujúcich sa kariérovému poradenstvu tým, že v rámci svojho úväzku budú mať vyčlenených až 5 hodín týždenne na túto činnosť.  V súčasnosti sa pedagógovia môžu venovať kariérovému poradenstvu iba jednu hodinu týždenne.
     Ako uviedla ministerka školstva Martina Lubyová: „Týmto opatrením zníženia pedagogického úväzku pri zachovaní odmeny dávame učiteľom možnosť, aby sa oveľa hĺbkovejšie a kvalitnejšie zameriavali na  kariérové poradenstvo na školách.“
      Pripravovaný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch vymedzuje tiež novú kategóriu odborného zamestnanca – kariérový poradca. Pôsobiť bude v CPPPaP na úrovni okresov. Pôjde o osobitného odborníka, ktorý sa bude orientovať na študentov a rodičov, ale zároveň aj podporovať ostatných učiteľov venujúcich sa  tejto činnosti v rámci okresu. 
 
     Špecifikovať obsahovú náplň kariérového poradenstva a konkrétne činnosti s ňou spojené si vyžiadala prax, predovšetkým požiadavky trhu práce prispôsobiť profily absolventov vzdelávania jeho potrebám.

Ilustračné foto: TASR

 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky