Ministerstvo školstva plánuje zrušiť členenie vysokých škôl na jednotlivé kategórie

11.02.2011

     Zrušenie kategorizácie vysokých škôl bude jednou zo zmien, ktoré chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zakomponovať do pripravovanej komplexnej novely zákona o vysokých školách.  Tá by mala nadobudnúť účinnosť začiatkom budúceho roka. Informácie o prvom balíku zmien, ktoré budú zapracované do pripravovanej novely, poskytol na dnešnej tlačovej konferencii minister školstva Eugen Jurzyca. Na stretnutí sa zúčastnil aj poslanec NR SR Miroslav Beblavý - člen pracovnej skupiny ministra pre vysoké školstvo.
     Hlavným dôvodom zrušenia členenia vysokých škôl je podľa ministra skutočnosť, že jednotlivé fakulty vykazujú medzi sebou väčšie rozdiely než univerzity, a tak systém neprispel k vymedzeniu skutočnej špičky. Ministerstvo sa preto chce sústrediť na identifikáciu a vyzdvihnutie osobitne kvalitných, medzinárodne uznávaných fakúlt. Skvalitnenie externého štúdia bude riešiť predĺžením štandardnej dĺžky štúdia na 4 roky (bakalárske) a 3 roky (magisterské), ako aj znížením počtu predmetov, a teda aj kreditov na jeden rok.
     Novinkou budú tiež zmeny v spôsobe akreditácie. Garantovanie už nebude viazané na jednu osobu, ale na kolektív vysokoškolských učiteľov spĺňajúcich stanovené kritériá. Nastavené  budú tak, aby prípadný prechodný výpadok menšieho počtu vysokoškolských učiteľov nemal za následok okamžité pozastavenia alebo odobratie práv (ako je tomu v súčasnosti pri strate garanta). Podľa ministra Eugena Jurzycu tento systém umožní odstrániť napätie na vysokých školách. Ako ďalej uviedol: „Tímu sa podarí skôr dosiahnuť požadovanú úroveň garantovania než jednotlivcovi." Rovnako pre akreditáciu už nebude rozhodujúce, či členovia garantujúceho tímu majú profesorský alebo docentský titul, ale to, či sú z vedeckého hľadiska medzinárodne rešpektovanými osobnosťami.
     V snahe znižovania informačnej nerovnosti by ministerstvo chcelo v najbližšom období zverejniť informácie o príjmoch absolventov jednotlivých vysokých škôl. Preto už začalo pracovať na prepojení informácií z centrálneho registra študentov a databáz Sociálnej poisťovne o príjmoch všetkých občanov. Okrem toho zapojenie sa do programu hodnotenia študijných výsledkov vyššieho vzdelávania AHELO, ktorý je ekvivalentom prieskum PISA, umožní porovnať výsledky našich vysokých škôl vo všeobecných zručnostiach, ekonómii, prírodných vedách a technike, a to medzinárodne porovnateľným spôsobom. 

Fotogaléria

Bratislava 11. februára 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku