Ministerstvo školstva navrhlo mechanizmus odnímania vysokoškolských titulov

30.12.2010

     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR navrhlo mechanizmus odnímania vysokoškolských titulov, ktoré budú získané korupciou, klientelizmom, pomocou fiktívnej alebo sfalšovanej skúšky či plagiátorstvom.
     Materiál s názvom Informácia o návrhoch odoberania titulov ako krátkodobého štrukturálneho opatrenia zverejnilo 28. decembra 2010 na portáli právnych predpisov a tento mechanizmus bude súčasťou pripravovanej komplexnej novely vysokoškolského zákona. Tú má MŠVVaŠ SR podľa plánu legislatívnych úloh vlády predložiť na jej rokovanie v septembri 2011. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. januára 2012.
     V prípade, ak sa ukáže, že absolvent získal svoj titul podvodným konaním, bude môcť rektor príslušnej vysokej školy na návrh vedeckej rady VŠ rozhodnúť o neplatnosti riadne skončeného štúdia a súčasne o odňatí príslušného akademického titulu. Dôvodom na odňatie bude aj podvod spojený s riadnym skončením štúdia, najmä vypracovanie kvalifikačnej práce inou osobou či sfalšovanie výsledkov výskumu.
     Celý proces sa bude riadiť zákazom retroaktivity. Súčasne by sa rozhodnutie nemalo dotknúť tretích osôb, napríklad študentov študijného odboru, ktorého garantovi odňali titul docenta alebo profesora.
     Konanie podľa správneho poriadku sa začne na podnet vysokej školy, pričom samotnej vysokej škole budú môcť dávať podnety fyzické a právnické osoby. Vysoké školy budú zároveň povinné informovať MŠVVaŠ SR o všetkých podnetoch a zverejňovať ich na svojom webovom sídle. VŠ budú mať taktiež povinnosť informovať aj o všetkých začatých konaniach a rozhodnutiach.
     O odvolaní sa dotknutej osoby proti rozhodnutiu o odňatí titulu by mal rozhodovať nezávislý súd. Ak vysoká škola rozhodnutím neodňať titul poruší zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, bude možné využiť existujúce prostriedky, akými sú protest prokurátora a naň nadväzujúce kroky.
     Materiál ráta aj s vytvorením verejne prístupného registra právoplatných rozhodnutí o diplomoch a dekrétoch vyhlásených za neplatné.

Bratislava 30. december 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku