Ministerstvo školstva naďalej vyhodnocuje ponuky k projektu Edunet

02.12.2016
     V súčasnosti sa realizuje verejné obstarávanie na poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy v projekte  EDUNET_SK.
    
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pristúpilo k príprave procesov verejného obstarávania s dostatočným predstihom a po celý čas postupuje nielen v snahe dosiahnuť čo najvyššiu transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, ale aj v súlade s platnou legislatívou. Pri príprave podkladov vychádzalo z analýzy  stavu a návrhu širokopásmového internetového pripojenia v rezorte MŠVVaŠ SR, ako aj z dvoch informačných zberov od škôl. Rezort školstva postupuje v súlade s pravidlami verejnej súťaže, podmienky účasti boli zadefinované čo najotvorenejším spôsobom pri dodržaní požadovanej kvality dodávaných služieb. Dôkazom je skutočnosť, že podklady si vyzdvihli viac než desiati záujemcovia a ponuky predložili viac než traja uchádzači.
     Zástupcovia ministerstva a odborná verejnosť sa 11. novembra 2016 stretli so zástupcami Slovensko.digital a Aliancie Fair-play. Ministerstvo sa snažilo viesť konštruktívnu diskusiu o technických aspektoch projektu EDNUET. Zástupcovia Slovensko.digital a Aliancie Fair-play, ktorí sa aj napriek téme diskusie odmietli vyjadriť ku kvalite technického riešenia, však len nepodložene a bez uvedenia akýchkoľvek porovnateľných faktov kritizovali postup ministerstva a opakovane vyhlasovali, že verejné obstarávanie je predražené a neumožňuje skutočnú súťaž.
     Ministerstvo následne zhodnotilo stav a prípadné dopady osobných stretnutí so zástupcami Slovensko.digital a Aliancie Fair-play a prijalo rozhodnutie, že v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní nebude komentovať realizáciu vyhodnocovania verejného obstarávania. Mohlo by tak dôjsť k porušeniu základných princípov vo verejnom obstarávaní a ohrozeniu hospodárskej súťaže. Akonáhle komisia otvorí obálky s cenami, verejnosť budeme informovať a prijmeme rozhodnutie až podľa skutočnej ceny, ktorú vygeneruje toto verejné obstarávanie.
     Rezort školstva v tejto chvíli čaká na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie vo veci podnetu prešetrenia súladu postupu ministerstva s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní o realizovanom verejnom obstarávaní zadávaním nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby po uzavretí zmluvy na predmet zákazky „Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva (Infovek 2) na dobu nevyhnutnú do doby implementácie zákazky EDUNET_SK“, ktorá je obstarávaná postupom priameho rokovacieho konania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku