Minister školstva vymenoval nových členov Kurikulárnej rady

15.04.2013
     Dnes 15. apríla 2013 vymenoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič na zasadnutí Kurikulárnej rady spolu 22 jej nových členov. Ďalšími témami zasadnutia bolo predstavenie štatútu rady, odpočet plnenia programu Milénia a tvorba a inovácia štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.
     Kurikulárna rada je odborným, iniciačným a poradným orgánom ministra školstva v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania, najmä v oblasti inovácie obsahu výchovy a vzdelávania a rozširovania ponuky výchovy a vzdelávania o nové odbory vzdelávania, pedagogických reforiem a nových modelov hodnotenia.
     Podľa ministra Dušana Čaploviča táto rada má význam vtedy, ak má jasný plán práce a úlohy. „V opačnom prípade bude len formálnym zoznamom ľudí, čo podľa mňa nie je správne. Preto sa už na dnešnom rokovaní venovali konkrétnym témam a rovnako budú pokračovať aj naďalej. Verím, že ich výkon bude pozitívne formovať rozhodnutia, ktoré sú pre modernizáciu školstva nevyhnutné.“
     Predsedom Kurikulárnej rady sa stal riaditeľ ŠPÚ Viliam Kratochvíl, ďalšími členmi sú Michal Blaško (Katedra inžinierskej pedagogiky, Technická univerzita v Košiciach), Ján Hučík (Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove), Branislav Antala (Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave), Marta Horňáková (Pedagogická fakulta UK v Bratislave), Viera Lapitková (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave), Miroslav Lojda (Ústav pre vzťahy štátu a cirkví), Libor Fridman (Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici), Branislav Pupala (Centrum pedagogického výskumu ÚVSK SAV, Pedagogická fakulta TU v Trnave), Zuzana Straková (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove), Vladimír Rafael (Nadácia otvorenej spoločnosti), Vladimír Repáš (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava), Stanislav Štech (Univerzita Karlova, Praha), Ladislav Tolmáči (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave), Helena Vicenová (Spojená škola Tignerova 14, Bratislava), Martin Bodis (ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka, Šintava), Juraj Vantuch (Štátny inštitút odborného vzdelávania), Oľga Zápotočná (Centrum pedagogického výskumu, Pedagogická fakulta TU v Trnave), Lýdia Sidivárová (SOŠ Michalovce), Katarína Remencová (ZŠ Melčice-Lieskové), Mariana Pavelková (Gymnázium Jána Hollého, Trnava), Ružena Žilová (Katedra germanistiky FF UKF v Nitre).
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku