Minister školstva viedol rokovanie ministrov a ich zástupcov z dunajského regiónu

03.11.2016
     V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región  sa uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum  a inovácie, za účasti Európskej komisie. Diskutovali aj o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan spolu so zástupcami príslušných rezortov zo 14 krajín (deviatich členských štátov EÚ, päť krajín mimo EÚ), ktoré sú zapojené do Dunajskej stratégie, a podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za energetickú úniu, Marošom Šefčovičom,  zhodnotil aktivity v oblasti výskumu a inovácií v podunajskej oblasti a načrtol ich ďalšie smerovanie.
     Ministri rokovali o spoločnom financovaní výskumných a inovačných aktivít, transfere technológií, budovaní kapacít a vytváraní opatrení, ktoré majú zabrániť odchodu kvalifikovaných výskumníkov do iných krajín. Venovali sa tiež možnostiam zlepšenia riadenia Dunajskej stratégie a spolupráci v oblasti inteligentnej   špecializácie.
     "Únik talentovaných, najmä mladých výskumníkov je spoločným problémom vo väčšine krajín dunajského regiónu.  V snahe zabrániť tomuto trendu je potrebné podporovať investície do ľudského potenciálu   a vytvoriť primerané podmienky, ktoré  umožnia výskumníkom  rozvinúť dlhodobú vedeckú kariéru a zabezpečia im optimálnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom,  zdôraznil minister Plavčan.
     Jedným z príkladov úspešnej spolupráce krajín dunajského regiónu je projekt Danube - INCO.NET financovaný zo zdrojov rámcového programu EÚ. Na tomto projekte spolupracuje 70 univerzít a stovky výskumných inštitúcií z dunajského regiónu. Jeho hlavným cieľom je spájať výskumníkov z celého regiónu a poskytovať im informácie o možnostiach financovania.
     Ďalším príkladom je projekt DREAM, ktorý sa venuje problematike hydrodynamiky a ekológie rieky Dunaj, ako aj zlepšovaniu  podmienok pre riečnu dopravu. 
     Ministerstvo školstva sa stalo koordinátorom medzinárodného projektu INT VET, ktorý je zameraný na prenos skúseností zo zavádzania prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v Rakúsku a Nemecku do reformy vzdelávacieho systému v SR.
     Nedávno boli v rámci Dunajského nadnárodného programu schválené 2 projekty z oblasti vodného manažmentu: Dunajské sedimenty a Spoločná Tisza. Viac o projektoch na: http://www.minedu.sk/national-authorities-for-apprenticeships-introduction-of-elements-dual-vet-slovak-republic/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku