Minister školstva Eugen Jurzyca sa zúčastnil na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

29.10.2010

     Pripravovaný rozpočet pre vysoké školy, nález Ústavného súdu SR týkajúci sa spoplatnenia externého vysokoškolského štúdia, povinné zverejňovanie záverečných vysokoškolských prác na internete, ale aj proces akreditácie vysokých škôl boli témami rokovania Slovenskej rektorskej konferencie. Zasadnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 28. októbra 2010 v Nitre za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu.
      Na stretnutí vyjadrili rektori vysokých škôl znepokojenie nad pripravovaným znížením rozpočtu o 1, 6 % a znížením objemu kapitálových výdavkov o takmer jednu tretinu. Eugen Jurzyca síce potvrdil, že v budúcom roku dochádza k poklesu najmä v oblasti kapitálových výdavkov, zároveň však dodal, že pedagogickí zamestnanci na vysokých školách dostanú rovnaký balík financií ako v tomto roku.
      Rektori prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili nesúhlas s poslaneckou novelou zákona o vysokých školách, ktorá sa týka povinného zverejňovania záverečných prác. Svoj postoj zdôvodnili najmä tým, že by išlo aj o zverejňovanie citlivých údajov firiem o ich hospodárení, technických údajov a patentov, ktoré sú súčasťou záverečných prác. Za dôvod označili tiež tú skutočnosť, že zatiaľ nie je zákonom upravená problematika zverejňovania takých záverečných prác, ktorých súčasťou je umelecké dielo (socha, maľba, animovaný film, divadelné predstavenie, hudobné dielo). Zároveň ocenili prístup ministra, ktorý ich informoval o tom, že v rámci pripravovanej novely vysokoškolského zákona v budúcom roku bude návrh predložený vysokým školám na pripomienkovanie s viac ako mesačnou lehotou.
     V diskusii sa vedúci predstavitelia vysokých škôl dotkli aj zámeru odoberania vysokoškolských titulov získaných podvodným spôsobom a chcú ministerstvu predložiť vlastné návrhy na riešenie.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku