Minister školstva Dušan Čaplovič rokoval s generálnym tajomníkom OECD

01.03.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa stretol 1. marca 2013 s generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom, aby spolu prerokovali ďalšiu spoluprácu Slovenskej republiky s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zameranú na otázky skvalitnenia školstva na Slovensku.
     Stretnutie na pôde OECD v Paríži bolo zamerané predovšetkým na prediskutovanie realizácie odporúčaní z decembrového Ekonomického prehľadu SR, v ktorom patrí špeciálna kapitola efektívnosti výdavkov v školstve. Odporúčania OECD pre oblasť školstva sa týkajú modernizácie vzdelávacieho systému na Slovensku, ako aj nastavenia vzdelávania poskytujúceho získavanie znalostí a zručností žiadaných na trhu práce.
     Súčasťou tohto odporúčania je aj zabezpečenie plynulého prechodu absolventov škôl do pracovného pomeru. Generálny tajomník OECD ocenil na stretnutí zriadenie Rady pre systémové zmeny v školstve v SR, keďže tento krok patril medzi odporúčania z Ekonomického prehľadu SR a ponúkol využívanie expertízy organizácie pre potreby ďalšieho rozvoja školstva v SR.
     Okrem toho dohodli rokujúce strany konkrétnu spoluprácu SR a OECD v oblastiach inovácií a odborného vzdelávania, ktorého úzke prepojenie na pracovný trh je predpokladom znižovania nezamestnanosti. Zhodli sa na pokračovaní spolupráce Slovenskej republiky, Európskej únie a OECD a kooperácii počas ďalšieho programovacieho obdobia EÚ na roky 2014 – 2020.
     Slovensko potvrdilo záujem o pokračovanie spolupráce v oblasti vysokého školstva a zapojenia SR do programov OECD, akým je napr. program AHELO (hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania). Prienikom spolupráce SR a OECD bude aj posúdenie efektívnosti celého vzdelávacieho systému SR, predovšetkým začlenenia sociálne slabých skupín obyvateľstva do vzdelávacieho systému už od predškolského veku.
     Minister Čaplovič na stretnutí pozval predstaviteľov OECD na Slovensko, a to na konferenciu o odbornom vzdelávaní, ktorá sa bude konať v spolupráci s Nemeckom 25. apríla 2013 v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku