Minister školstva Dušan Čaplovič ocenil najlepších vedcov SAV

20.06.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes 20. júna 2012 o 14.00 hod. zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní Cien Slovenskej akadémie vied (SAV) v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach.
      Ocenenia sa boli udelené celkovo v štyroch kategóriách - za vedeckovýskumnú činnosť, za výsledky medzinárodnej spolupráce  a v kategórii mladý vedecký pracovník (do veku 35 rokov); osobitne bola odovzdaná cena za popularizáciu vedy.

Bratislava 20. jún 2012

Laureáti Cien SAV
- za vedeckovýskumnú činnosť

     Prof. RNDr. Peter Baláž DrSc. z Ústavu geotechniky SAV za monografiu Mechanochemistry in Nanoscience and Minerals Engineering.
     Ing. Peter Švec DrSc. z Fyzikálneho ústavu SAV za výsledky dosiahnuté v rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce vedúce ku komplexnému rozvoju fyziky kovov, fyzikálneho poznania a k aplikácii získaných poznatkov v oblasti amorfných a nanokryštalických kovových systémov v spoločenskej praxi.
     Autorský kolektív pod vedením Mgr. Gabriely Dudekovej, PhD., za dielo Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku.
     Kolektív autorov v zložení doc. Ing. Oľga Križanová, DrSc., RNDr. Lucia Csaderová, PhD., RNDr. Soňa   Hudecová, CSc., MVDr. Juraj Kopáček, DrSc., RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc., Mgr. Ľubomíra Lenčešová, PhD., RNDr. Karol Ondriáš, DrSc., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., Ing. Zdena Sulová, CSc. a Marta Šírová za súbor vedeckovýskumných prác zaoberajúcich sa moduláciou vybraných metabolických dráh regulovaných vápnikom v nádorových bunkách.
     Kolektív pracovníkov Ústavu polymérov SAV v zložení Ing. Mária Omastová, DrSc., Ing. Matej Mičušík, PhD., Mgr. Silvia Podhradská, PhD., Mgr. Katarína Mosnáčková a Ing. Klaudia Czaniková za súbor vedeckovýskumných prác v interdisciplinárnom výskume elektricky vodivých polymérov, polymérnych kompozitov a nanokompozitov.

- za medzinárodnú spoluprácu
     Ing. Miloši Hricovíni, PhD., z Chemického ústavu SAV za výsledky v riešení medzinárodných projektov týkajúcich sa štruktúry, dynamických vlastností a medzimolekulových interakcií biologicky aktívnych sacharidov.

- pre mladého vedeckého pracovníka
     Mgr. Veronika Piscová, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, za vedeckú štúdiu Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom.

- za popularizáciu vedy
     Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
z Ústavu ekológie lesa SAV za celoživotné aktivity s prihliadnutím na množstvo knižných publikácií a mediálnych výstupov.
     Kolektív riešiteľov projektu Experimental realization of the magnetic cloak pod vedením doc. Ing. Fedora Gömöryho, DrSc., z Elektrotechnického ústavu SAV v zložení Ing. Ján Šouc, CSc., Mgr. Enric Pardo, PhD., Mgr. Eugen Seiler, PhD., Ing. Michal Vojenčiak, PhD., Mgr. Mykola Soloviov, PhD., Ing. Tibor Melišek, Ing. Ľubomír Frolek, Mgr. Ján Kováč, Juraj Tančár, Stanislav Štefánik, Dagmar Erbenová a Miloslav Mošať.
     RNDr. Ingrid Papajová, PhD., z Parazitologického ústavu SAV za výsledky v rámci popularizačného projektu s názvom Cesta mladých k vede naživo.
     JUDr. Jozef Vozár, CSc., z Ústavu štátu a práva SAV za popularizačné aktivity a množstvo mediálnych výstupov v problematike slobody prejavu a iných vedecko-popularizačných tém.
     Mgr. Ľubica Šajdová z RTVS Slovenský rozhlas za celoživotné dielo v oblasti vedeckej žurnalistiky.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku