Minister školstva Dušan Čaplovič informoval o výsledkoch celoslovenského Testovania 9 - 2012

02.05.2012

     V tohtoročnom Testovaní 9-2012 dosiahli deviataci v teste z matematiky priemernú úspešnosť 57,5 % a zo slovenského jazyka a literatúry 54,5 %. Informovali o tom dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romanou Kanovskou.
     „Žiaci z matematiky zvládli nový typ úloh, dokážu spoľahlivo interpretovať údaje v tabuľke, najlepšie riešili úlohy z aritmetiky a algebry. Naďalej však majú problémy v geometrii a v oblasti kombinatorického myslenia. Pri slovenskom jazyku a literatúre zvládli na priemernej úrovni úlohy zamerané na čítanie s porozumením a zručnosť vo vyhľadávaní informácií. Mnohí žiaci ale nedokázali spracovať informácie, vrátane ich roztriedenia na podstatné a nepodstatné," zhodnotil minister Dušan Čaplovič.
V tomto školskom roku sa do testovania zapojilo v 1 449 základných školách 43 513 žiakov, vrátane 2 431 so zdravotným znevýhodnením.
     Test z matematiky riešilo 43 485 žiakov, pričom chlapci dosiahli úspešnosť 57,3 % a dievčatá 57,8 %. Najlepšie výsledky zaznamenali v Prešovskom (60,6 %)  a Žilinskom kraji (59,5 %).
   Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 40 633 žiakov. Aj v slovenčine boli dievčatá štatisticky úspešnejšie (57,0 %) ako chlapci (52,0 %). Výsledky žiakov podľa krajov sa od celoslovenského priemeru odlišovali iba minimálne. Najúspešnejší boli žiaci v Trenčianskom (55,9 %) a Bratislavskom kraji (55,8%).
     Okrem týchto dvoch predmetov riešili deviataci zo škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj testy z maďarského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.
     Test z maďarského jazyka a literatúry absolvovalo 2 862 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 56,4 %. Dievčatá boli v teste lepšie (59,0 %) v porovnaní s chlapcami (54,1 %).
     Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 862 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským s priemernou úspešnosťou na úrovni 59,4 %. Dievčatá dosiahli lepšie výsledky (62,3 %) než chlapci (56,7 %).
     Test z ukrajinského jazyka a literatúry riešilo 35 žiakov s priemernou úspešnosťou 73,1 %.
    „Testovanie 9 považujeme za významnú súčasť mozaiky, ktorá dotvára obraz o pripravenosti žiaka na štúdium na strednej škole. Zároveň je akousi skúškou správnosti voči pedagógom a ich prístupu k výučbe", dodal minister Čaplovič.
     Žiaci, ktorí v testoch z matematiky aj vyučovacieho jazyka dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky. Na školách s vyučovacím jazykom slovenským ich bolo 715 (1,8 %) a na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 58 (2,0 %). Najviac žiakov s úspešnosťou 90 % a viac bolo v Prešovskom (184 žiakov) a Košickom kraji (120 žiakov), najmenej v Trnavskom kraji (42 žiakov). Podrobnejšie výsledky Testovania 9 - 2012, vrátane údajov za jednotlivé školy, sú dostupné na stránke http://dataportal.nucem.sk/vysledky.
    V tomto školskom roku bolo v Testovaní 9 niekoľko noviniek z hľadiska organizácie, ale najmä obsahu testov. Objektívnosť priebehu testovania sa zvýšila posilnením externého dozoru - v každej triede bol prítomný učiteľ z inej školy určenej KŠÚ.
     Úlohy v testoch boli viac zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Test z matematiky obsahoval úlohy v kontexte bežného života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek, bol predĺžený čas na riešenie. Testy z vyučovacích jazykov obsahovali nové typy úloh zamerané na čítanie s porozumením a predĺžený bol aj čas na riešenie testov.
Fotogaléria

Bratislava 2. máj 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku