Minister Plavčan sa zúčastnil konferencie organizovanej AZZZ SR

24.04.2017
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil na odbornej konferencii, ktorú organizovala Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Konferencia sa venovala problémom so získavaním kvalifikovaných zamestnancov.
     Konferencie sa okrem ministra školstva zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Jaroslav Holeček či člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Združenia spoločností NN Group na Slovensku Ján Zápotočný a prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.
     Minister školstva Peter Plavčan na konferencii informoval o opatreniach, ktoré v tomto smere ministerstvo školstva robí. Okrem iného uviedol, že žiakom študujúcim študijné a učebné odbory, ktorých absolventi sú vyhľadávaní na trhu práce, sa zo štátneho rozpočtu poskytuje motivačné štipendium. Okrem toho školy na takýchto žiakov dostávajú o 10 % zvýšený normatívny príspevok. Ako  minister Plavčan poznamenal, výška tohto príspevku sa môže v budúcnosti ešte zvýšiť.
     Ambíciou rezortu školstva je navyše aj viac propagovať výhody duálneho vzdelávania a podporovať vzdelávanie práve v takých odboroch, v ktorých sa v súčasnosti nevzdeláva dostatočný počet žiakov potrebných pre trh práce. S cieľom podporiť vzdelávanie v študijných a učebných odboroch stredných škôl s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce preto vyhlásilo ministerstvo školstva výzvu na podávanie rozvojových projektov zameraných na ich propagáciu. Na účely výzvy bolo v tomto roku vyčlenených 20 500 eur.
      Peter Plavčan taktiež uviedol, že ministerstvo školstva sa venovalo v druhej polovici minulého roka vyhodnocovaniu prvého roka skúseností so zavádzaním systému duálneho vzdelávania. Na základe pripomienok, ktoré odzneli na stretnutiach so zástupcami zriaďovateľov stredných odborných škôl,  okresných úradov v sídle kraja, riaditeľmi SOŠ zapojených do systému duálneho vzdelávania a zástupcami zamestnávateľov, bol vypracovaný vecný zámer novelizácie právnej úpravy systému duálneho vzdelávania. V tejto súvislosti bola ustanovená v gescii ministerstva školstva pracovná skupina (s účasťou zamestnávateľov), ktorá pracuje na tvorbe novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom je okrem iného aktualizovať právnu úpravu systému duálneho vzdelávania. Účinnosť by mala novela nadobudnúť 1. 9. 2018.       
     V školskom roku 2015/2016 nastúpilo do 1. ročníka po prvýkrát v rámci systému duálneho vzdelávania 422 žiakov a v tomto školskom roku 998 žiakov. Celkovo sa teda v školskom roku 2016/2017 v systéme duálneho vzdelávania pripravuje 1 420 žiakov v 53 stredných odborných školách vo všetkých krajoch SR.
     Z pohľadu rezortu školstva tak ide o narastajúci záujem zo strany žiakov i samotných stredných odborných škôl zapojiť sa vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania. Aj takýmto spôsobom sa tak ministerstvo školstva snaží zvyšovať počet kvalifikovaných zamestnancov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku