Minister Juraj Draxler na stretnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť

07.12.2014
     Väčší podiel vedy a výskumu v procese obnovy hospodárskeho rastu, priority európskej vesmírnej politiky, ale aj iniciatíva „PRIMA“ zaoberajúca sa spoluprácou vo výskume v oblasti Stredozemného mora boli témou stretnutia Rady ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET) v Bruseli. Slovenskú delegáciu na ňom viedol Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na programe dvojdňového zasadnutia boli rôzne témy týkajúce sa posilnenia budovania jednotného trhu, poskytovania cestovných služieb, bezpečnosti výrobkov, pričom druhý rokovací deň bol prioritne určený vede a výskumu.
     Rezortní kolegovia na ňom vyjadrili podporu komisárovi EK pre vedu, výskum a inovácie Carlosovi Moedasovi pri uskutočňovaní zámerov vyplývajúcich z „Junckerovho plánu“. Konkrétne aby pri ich napĺňaní zohrávali dôležitú úlohu veda a výskum, pričom zároveň zdôraznili aj potrebu realizácie cieľov obsiahnutých v Rámcovom programe pre výskum a inovácie - Horizont 2020.
     Rovnako považujú viaceré členské štáty za jednu z kľúčových oblastí pre hospodársky rast v EÚ podporu vesmíru. Zdôraznili, že ďalšie kroky EÚ by sa mali sústrediť na tie oblasti, ktoré súvisia s činnosťou Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Na stretnutí bola prítomná taktiež komisárka EK pre vesmír pani Elżbieta Bieńkowska.
     Nastupujúce predsedníctvo, ktoré v januári prevezme Lotyšsko, informovalo o svojich prioritách, medzi ktorými bude okrem iného aj digitalizácia, v oblasti vesmíru zase spustenie programov Galileo a Copernicus do plnej prevádzky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku