Minister Eugen Jurzyca bilancoval činnosť svojho rezortu

04.07.2011

     „V prvom roku sme sa na ministerstve školstva sústredili na popis problémov, prípravu konkrétnych riešení a ďalších krokov potrebných na ich realizáciu," povedal na dnešnej tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca. Spolu so štátnym tajomníkom rezortu Jaroslavom Ivančom na nej hodnotili uplynulých dvanásť mesiacov pôsobenia, pričom predstavili aj ďalšie plány na najbližšie obdobie. Podľa ministra  bude dôležité nielen to, aby prijaté zmeny boli realizovateľné, ale aj dlhodobo udržateľné. „Veľký priestor budeme preto klásť na komunikáciu, na vysvetľovanie, prečo sú tieto zmeny pre naše školstvo potrebné," uviedol Eugen Jurzyca.
     V oblasti vysokého školstva považuje minister za kľúčové kladenie dôrazu na kvalitu, ktorú chce docieliť jednak posilnením postavenia Akreditačnej komisie, ale aj znižovaním informačnej nerovnosti. Poskytovanie informácií o nezamestnanosti absolventov podľa študijných odborov a študijných programov či pripravované zverejňovanie informácií o platoch absolventov sa stanú pre študenta ďalšími nástrojmi pri rozhodovaní o výbere vysokej školy. Ministerstvo školstva plánuje taktiež podporiť vytváranie spoločných študijných programov medzi našimi a zahraničnými vysokými školami, aby neboli študenti nútení odchádzať za kvalitou do zahraničia. Pripravovaná novela prinesie rovnako zmeny v systéme akreditácií, keď po novom sa nebude akreditovať študijný program, ale študijný odbor. Podporiť kvalitu vysokých škôl by mala aj zrealizovaná úprava metodiky rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy, ktorá zjednodušuje model financovania a prináša jeho stabilitu.
     V regionálnom školstve sa v najbližšej dobe sústredí pozornosť na zmenu obsahu vzdelávania, pričom jeho súčasťou sa stanú aj morálne hodnoty. Nové rámcové učebné plány poskytnú školám viac slobody a umožnia zosúladiť obsah vzdelávania s praxou a potrebami škôl. Zverejnením rebríčka Top 10 škôl Slovenska v čitateľskej gramotnosti v Testovaní 9 a rebríčka Top 10 podľa krajov ministerstvo vytvorilo spätnú väzbu o kvalite jednotlivých škôl s cieľom šíriť osvedčené metódy do prostredia ostatných škôl. Práve spätnú väzbu považuje ministerstvo za veľmi významnú, a preto v budúcom školskom roku plánuje zaviesť Monitor 5 ako formu testovania pri ukončení vzdelávacieho stupňa ISCED 1.
     Jednou z priorít zostáva pre ministra naďalej digitalizácia obsahu vzdelávania, pričom za kľúčovú vo výchovno-vzdelávacom procese označil osobu učiteľa. V najbližšom období sa preto sústredí najmä na podporu príjmov nastupujúceho učiteľa.
     Za strategickú v oblasti vedy označil Eugen Jurzyca aktualizáciu dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky tzv. stratégiu Fénix, ktorá stanovuje ciele pre oblasť vedy a techniky do roku 2015. Zjednodušiť čerpanie eurofondov by malo zavedenie dvoj až trojkolového systému hodnotenia projektov, ako aj znižovanie administratívneho zaťaženia.
     Zásadnými zmenami by mala prejsť aj oblasť športu, ktorá bude nasmerovaná na podporu pohybových aktivít detí, zatraktívnenie telesnej výchovy na školách a vyhľadávanie športových talentov.

Fotogaléria

Bratislava 4. júl 2011  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku