Mimoparlamentná SMK vnáša do vzdelávania politiku

27.06.2012

     Návrh na zmenu začlenenia Univerzity J. Selyeho v Komárne medzi vysoké školy je výsledkom komplexnej akreditácie, ktorá bola zrealizovaná ešte v roku 2009. Nakoľko ide o verejnú vysokú školu, tá má zo zákona jeden rok na prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov.
     Je zarážajúce, ako mimoparlamentná Strana maďarskej koalície odpútava pozornosť od nečinnosti vedenia univerzity, neustále hľadá nepriateľa a umelo vytvára napätie. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič odmieta slová podpredsedu SMK Lászlóa Szigetiho, podľa ktorého ide o porušenie status quo vo vzťahu k národnostným menšinám. Minister školstva zdôrazňuje, že zachovanie existujúceho stavu nemôže byť ochranný plášť nad univerzitným pracoviskom, ktoré malo rok na prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov a túto šancu nevyužilo.
     Podľa Dušana Čaploviča by mal podpredseda SMK ako bývalý minister školstva mať dostatok vedomostí o komplexnej akreditácii a jej zákonnom postupe vo vzťahu ku každej vysokoškolskej ustanovizni, na ktoré sa vzťahujú práva a rovnako aj povinnosti. Univerzita J.  Selyeho v Komárne svoje právo nevyužila a nepristúpila k odstráneniu nedostatkov. Namiesto toho asi očakávala, že minister Dušan Čaplovič bude nečinný ako jeho predchodcovia, ktorí rozhodnutie Akreditačnej komisie v rozpore so zákonom nepredložili vláde ani Národnej rade Slovenskej republiky. Okrem toho pripomíname, že rozhodnutie platí rovnako aj pre Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Akadémiu Policajného zboru v Bratislave, čo znamená, že vysokoškolské ustanovizne sú hodnotené rovnakým metrom a porovnávané rovnakými kritériami.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku