Míľniky rezortu školstva počas SK PRES

10.06.2016
     SK PRES alebo aj Slovak Presidency je v našej krajine nanajvýš aktuálnou témou. Predsedať Rade Európskej únie pre nás predstavuje náročnú úlohu vyplývajúcu práve z členstva v únii. V období od júla do decembra budeme zastupovať Radu EÚ, ktorá ako jediná inštitúcia EÚ reprezentuje vlády členských štátov vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám. Našou hlavnou úlohou počas predsedníctva bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi, viesť rokovania o európskej legislatíve a koordinovať politiky únie. Ako predsedajúca krajina budeme viesť zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zodpovedať tak za formovanie agendy na európskej úrovni, a to od expertnej až po ministerskú úroveň. 
     Ministerstvo školstva a jeho priamo riadené organizácie budú počas nášho predsedníctva rozvíjať motto „podpora a rozvoj talentu“. Naším očakávaním je práve odzrkadlenie sa rozvoja a podpory talentov vo zvýšenej konkurencieschopnosti, v posilnenej sociálnej inklúzii v spoločnosti i v osobnom rozvoji každého jednotlivca.
Vzdelávanie sme zacielili na podporu zručností nevyhnutných pre zvyšovanie zamestnateľnosti, mobility a konkurencieschopnosti, ale aj kompetencií nevyhnutných pre život a aktívnu participáciu v spoločnosti, a to v rámci rozvoja strategickej iniciatívy „Nový program pre zručnosti pre Európu“.
     V oblasti športu sa sústredíme sa športovú diplomaciu a poukážeme aj na úlohu športu v spoločnosti.  Pri mládeži sa sústredíme na  podporu talentu a kreativity mladých ľudí prostredníctvom nových prístupov k práci s mládežou, ktoré sú atraktívne pre mladých.
     V oblasti vedy a výskumu dáme do popredia úspechy našich mladých vedcov, no zároveň otvoríme diskusiu o efektívnych opatreniach na podporu mladých výskumníkov, ako aj o tom ako podnietiť záujem mladých ľudí o vedu, a tak prispieť k rozvoju novej generácie vedcov v EÚ. Zároveň sa budeme snažiť prispieť k celkovému zlepšeniu rámcových podmienok pre výskumníkov v Európskej únii, a to v súvislosti s ich vplyvom na zamestnanosť, rast, ekonomiku a konkurencieschopnosť.
     Počas samotného predsedníctva nás v rezorte školstva čaká sedem tlačových konferencií v rámci 21 podujatí v Bruseli, v Bratislave i Košiciach. I keď mnohé sú na úrovni ministrov, či expertov, určite za zmienku stojí ICT Proposer´s Day – odborné networkingové podujatie k informačným a komunikačným technológiám, ktoré je informačným stretnutím pre žiadateľov o projekty s cieľom dozvedieť sa viac o príprave úspešných návrhov projektov v rámci programov, napr. Horizont 2020. Podujatie zároveň ponúkne výnimočnú príležitosť na vybudovanie kvalitných partnerstiev pre predstaviteľov akademickej obce, výskumných ústavov, priemyselných subjektov, ako aj malých a stredných podnikov. Veď kde inde sa črtá možnosť nájsť investora pre vynikajúce nápady našich študentov, ako práve tu?
     Medzinárodná konferencia SET Plan 2016 - CEEC X bude pre Slovensko prestížne podujatie v oblasti výskumu a inovácií a budovania Energetickej únie. Cieľom konferencie bude vytvoriť prestížnu medzinárodnú platformu na diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasnej energetickej politiky EÚ a politiky v oblasti výskumu a inovácií.
     Ďalším významným podujatím bude medzinárodná konferencia REinEU2016. Ide o podujatie z oblasti nanotechnológií, biotechnológie, pokročilých materiálov a výrobných technológií. Jeho zámerom bude zdôrazniť a prediskutovať úlohu vedy, výskumu a inovácií pri udržateľnom rozvoji európskej ekonomiky vo všeobecnosti a predovšetkým pri plnení agendy reindustrializácie Európy. Súčasťou bude rozsiahle matchmakingové podujatie, expozície progresívnych podnikov a univerzít, posterová sekcia, návštevy podnikov v okolí Bratislavy, workshopy a súťaže.
     Aktuálne spoločenské výzvy ako napríklad extrémizmus, udržateľná migrácia, no i rozvoj výskumu v oblasti spoločenských a humanitných vied budú na programe nielen počas diplomatických rokovaní európskej dvadsať osmičky, ale i na konferencii Spoločenské a humanitné vedy: Nový program pre európske výzvy, ktorá sa bude konať v polovici novembra v Bratislave.
     Vynikajúcou príležitosťou na propagáciu úspechov našich mladých vedcov bude Neformálne zasadnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť ako jedno z top „áčkových podujatí“, alebo počas zasadnutia Pracovnej skupiny pre výskum a Výboru pre Európsky výskumný priestor ERAC.
     Podpora športových talentov, úloha športu pri vzdelávaní, a tiež prekonávaní jazykových,  sociálnych a kultúrnych rozdielov bude predmetom konferencie „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku