Medzinárodná konferencia ministrov a vyšších štátnych úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport v Kazani

17.07.2017
     V dňoch 13. - 15. júla 2017 sa konala v ruskej Kazani v poradí 6. medzinárodná konferencia ministrov a vyšších štátnych úradníkov zodpovedných za telesnú výchovu a šport - MINEPS VI, na ktorej sa zúčastnilo takmer 600 delegátov. Medzi zástupcami 116 členských krajín UNESCO, vrátane Slovenskej republiky, bolo viac ako 60 ministrov zodpovedných za telesnú výchovu a šport vo svojich krajinách.
     Medzinárodná konferencia MINEPS je jedinou svetovou platformou svojho druhu, ktorá zapája spája vládne organizácie, športové hnutie, akademickú obec i mimovládne organizácie. Závery a odporúčania konferencie posilňujú vzdelávacie, kultúrne a sociálne rozmery telesnej výchovy a športu implementáciou efektívnych stratégií a skúseností na celom svete. Konferencie MINEPS sú organizované UNESCO-m od roku 1976.
     Účastníci konferencie schválili Kazanský akčný plán, ktorý opätovne potvrdil potrebu rozvoja športovej politiky ako jeden z cieľov agendy UNESCO pre udržateľný rozvoj do roku 2030 a novej revidovanej medzinárodnej charty UNESCO pre telesnú výchovu, pohybovú aktivitu a šport.
     Hlavnými témami konferencie MINEPS VI boli:
1. Rozvoj komplexnej vízie inklúzivného prístupu pre všetkých, vrátane národných športových stratégií a plánov, spolupráce medzi verejným sektorom, športovými organizáciami a ostatnými príslušnými organizáciami, rodovej rovnosti, antidiskriminácie, kvalitného vzdelávania v športe.
2. Maximalizácia prínosov športu pre udržateľný rozvoj a mier, vrátane pohybovej aktivity a zdravia, sociálnej inklúzie, hodnôt a občianskej výchovy, posilnenia postavenia mládeže, národnej súdržnosti, územného plánovania, pôvodných a tradičných hier, významných športových podujatí, spojenia športu a ekológie/klimatických zmien, športu a ekonomického rozvoja.
3. Ochrana integrity športu, vrátane dobrého riadenia športových organizácií, boja proti manipulácii športových súťaží, boja proti dopingu, ochrany športovcov, divákov a pracovníkov v oblasti športu, ochrany detí, boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu právomoci, výchovy k prevencii a zvyšovaniu povedomia.
     “Počas posledných dní sme dosiahli skutočný prielom v rozvoji medzinárodnej politiky v športe”, povedala v záverečnom vystúpení Nada Al-Nashif, asistentka generálnej riaditeľky UNESCO pre sociálne a humanitné vedy. „Takáto dohoda, čo sa týka Kazanského akčného plánu, je silným odkazom pre zákonodarcov v jednotlivých krajinách, čo je dôvodom na oslavu“.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku