MATURITA 2013 - Výsledky externej časti maturitnej skúšky

30.05.2013
      Celkovo 56 345 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013. V dňoch 12. – 18. marca 2013 sa konal riadny termín pre 56 253 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 16. – 18. apríla 2013, sa zúčastnilo 92 žiakov. Testovanie absolvovalo aj 1 243  žiakov so zdravotným znevýhodnením (2,21 % zo všetkých zúčastnených žiakov).
     Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku sa zapojilo 751 stredných škôl, z toho bolo 680 s vyučovacím jazykom slovenským, 41 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Všetci žiaci písali povinne testy z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (53 526 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (2 192 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (2 191 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (31 žiakov).
     Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický jazyk, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Tak ako minulý rok, aj v tomto školskom roku žiaci gymnázií povinne maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si mohli vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň).
     Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (25 491 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (14 819 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (8 951 žiakov) a nemeckého jazyka na úrovni B2 (2 033). Nasledujú ruský jazyk úroveň B1 (1 310 žiakov) a B2 (265 žiakov), potom francúzsky jazyk úroveň B1 (29 žiakov) a úroveň B2 (80 žiakov). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka (úroveň B2 – 28 žiakov, úroveň B1 – 5 žiakov) a talianskeho jazyka (úroveň B2 – 10 žiakov, úroveň B1 – 7 žiakov).
     Žiaci si mohli vybrať aj externú časť maturitnej skúšky z matematiky, ktorá predstavuje voliteľný maturitný predmet. Pre externú maturitu  z matematiky sa rozhodlo 8 203 žiakov.
     Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo krátka písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky). 
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií vypracovaných NÚCEM. Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade externej časti maturitnej skúšky aj v percentile.
     Na výsledky maturantov sa po prvýkrát vzťahovala novela vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách (č. 318/2008 Z.z. v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z.), podľa ktorej majú výsledky písomnej maturitnej skúšky vyššiu váhu v celkovom hodnotení žiaka na výstupe zo strednej školy. Na to, aby žiak zmaturoval z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, musí dosiahnúť viac ako 33 % bodov z externej časti alebo 25 % bodov z písomnej formy internej časti, ak je z ústnej formy internej časti hodnotený známkou 1 až 3. V prípade, že je z ústnej formy internej časti hodnotený známkou 4, musí na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky dosiahnúť viac ako 33 % bodov z externej časti a súčasne viac ako 25 % bodov z písomnej formy internej časti.
     Na úspešné zmaturovanie z matematiky je potrebné získať viac ako 25 % bodov z externej časti, ak získa z ústnej formy internej časti známku 1 až 3. Ak dostane z ústnej formy známku 4, potrebuje na úspešné zvládnutie matematiky viac ako 33 % bodov v externej časti.
     Novou súčasťou maturitnej skúšky je pre žiakov, ktorí neuspeli v písomnej maturitnej skúške v riadnom termíne, možnosť zopakovať si vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Opravný termín maturitnej skúšky je stanovený v čase 3. – 6. septembra 2013. Na túto skúšku sa žiaci prihlásia riaditeľovi školy do 30. júna 2013.
 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/13

Slovenský jazyk a literatúra
     Priemerná úspešnosť testu bola 61,8 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (72,8 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (56,3 %).
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblasti čítanie s porozumením (gymnáziá 79,3 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 64,5 %), nasleduje jazyková zložka (gymnáziá 69,8 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 53,5 %) a najmenej úspešní boli v  literárnej zložke (gymnáziá 62,8 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 42,6 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 1 520 žiakov (2,8 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa, cirkevné školy (6,6 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (8,5 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (85,0 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami je štatisticky nevýznamný. Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme ani v tomto roku nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami.

Maďarský jazyk a literatúra
     Priemerná úspešnosť testu bola 60,9 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (70,4 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (54,6 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 71 žiakov (3,2 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa, cirkevné školy (3,2 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (19,7 % maturantov). Nezaznamenali sme rozdiely medzi štátnymi (77,1 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami. Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov.

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)
     Priemerná úspešnosť testu bola 54,9 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (63,1 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (49,4 %). Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % dosiahlo 164 žiakov (7,5 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa, sú výsledky cirkevných škôl (3,2 % maturantov) porovnateľné s výsledkami škôl súkromných (19,6 % maturantov) a štátnych (77,2 % maturantov). Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov.

Ukrajinský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť testu bola 65,8 %. Test písalo 31 žiakov jedného gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Matematika
     Priemerná úspešnosť testu bola 50,9 %. Maturitu z matematiky si vybralo 14,6 % všetkých maturantov, z toho bolo 65,3 % žiakov gymnázií a 34,7 % žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií. Gymnáziá dosiahli významne vyššiu úspešnosť (58,0 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (37,4 %).
     Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % bodov dosiahlo 780 žiakov (9,5 %). Z tohto počtu bolo 154 žiakov gymnázií a 626 žiakov stredných odborných škôl. Vzhľadom na to, že pre žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií je matematika dobrovoľným predmetom, výsledok neúspešnej skúšky sa do celkového výsledku maturitnej skúšky nezapočítava. 
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblastiach základy matematiky, algebra (gymnáziá 70,3 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 50,9 %).  Najnižšiu úspešnosť mala časť kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika (gymnáziá 41,5 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 28,0 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa nie sú rozdiely medzi štátnymi (88,3 % maturantov), súkromnými (3,5 % maturantov) a cirkevnými školami (8,2 % maturantov). Najúspešnejší v matematike sú žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní žiaci Banskobystrického kraja. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami.

Anglický jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 (gymnáziá) bola 63,2 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 (stredné odborné školy a konzervatóriá) bola 55,3 %. Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v teste úrovne B1 dosiahlo 3 849 žiakov(15,10 %) zo všetkých žiakov, ktorí si vybrali maturitnú skúšku z anglického jazyka na tejto úrovni, v teste úrovne B2 to bolo zasa 602 žiakov (4,06 %) zo všetkých žiakov tejto úrovne.
     Najlepšie výsledky dosahujú žiaci v oboch úrovniach v časti počúvanie s porozumením. Najväčšie problémy všetkým žiakom stále robí časť gramatika a lexika.
     V anglickom jazyku na úrovni B2 sú najúspešnejší žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní sú žiaci Banskobystrického kraja. Na úrovni B2 sú žiaci 8-ročných gymnázií (24,6 % maturantov) mierne významne lepší v porovnaní so žiakmi 4-ročných gymnázií (70,9 % maturantov). Žiaci 5-ročných gymnázií (4,5 % maturantov) dosiahli lepšie výsledky ako žiaci 8-ročných gymnázií na úrovni strednej významnosti.
     Stredné odborné školy a konzervatóriá v anglickom jazyku na úrovni B1 vykazujú porovnateľnú úspešnosť v rámci celého Slovenska.

Nemecký jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 (gymnáziá) bola 44,5 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 (stredné odborné školy a konzervatóriá) bola 44,3 %.
     Výsledky 5-ročných gymnázií (4,1 % maturantov) sú lepšie na úrovni strednej významnosti oproti žiakom 8-ročných (14 % maturantov) aj 4-ročných gymnázií (81,9 % maturantov).
     Úspešnosť menšiu alebo rovnú 33 % v teste úrovne B1 dosiahlo 2 278 žiakov (25,5 %) zo všetkých žiakov, ktorí si vybrali maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na tejto úrovni, v teste úrovne B2 to bolo zasa 558 žiakov (27,5 %) zo všetkých žiakov tejto úrovne.

Ruský jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 51,9 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 52,7 %.

Francúzsky jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 54,3 %. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B1 bola 49,5 %.

Španielsky jazyk
     Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 54,9 %. Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B1 bola 33,7 %.

Taliansky jazyk
     Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 bola 46,5 %. Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B1 bola 65,2 %.
 
     Výsledky škôl z jednotlivých predmetov nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: http://dataportal.nucem.sk/vysledky/.
     Prezentáciu a podrobnejšie informácie o výsledkoch Maturity 2013 nájdete na stránke: http://www.nucem.sk/sk/maturita
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku