Materské školy zostávajú cez leto otvorené

12.06.2014
     Cez letné prázdniny majú školy zatvorené svoje brány. To však nie celkom platí o materských školách. Materské školy nemôžu kopírovať školské prázdniny a svoju prevádzku musia zabezpečiť aj počas prázdnin. Organizáciu školského roka upravuje vyhláška  o podrobnostiach o organizácii školského roka, ktorá sa na materské školy nevzťahuje. Materské školy tak nemôžu kopírovať školské prázdniny, ale môžu v priebehu školského roka, pred jednotlivými školskými prázdninami, zisťovať predbežný záujem rodičov o dochádzku detí do materskej školy v tomto čase. Dieťa ju môže napríklad počas letných prázdnin navštevovať len pol dňa alebo iba v niektoré dni v týždni.
     Prevádzka materských škôl však býva cez letné prázdniny v  tzv. letnom režime, čo znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má riaditeľka materskej školy oznámiť rodičom aj zriaďovateľovi spravidla dva mesiace vopred.
     V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti sústreďujú do niektorej z nich. Takýmto spôsobom sa vychádza v ústrety rodičom, ktorí potrebujú umiestniť dieťa do inej materskej školy, keďže tá jeho je mimo prevádzky. Práve preto by zriaďovatelia mali informovať rodičov, prípadne by na webovej stránke mohli zverejniť informáciu o tom, v ktorom týždni je deťom k dispozícii konkrétna materská škola v obci či meste.
 
 Michal Kaliňák
 hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku