Materské školy v letnom režime

18.06.2012

     Materské školy ani cez letné prázdniny nezatvárajú svoje brány. Ich prevádzka bude v tzv. letnom režime, v rámci ktorého zriaďovatelia prihliadajú na potreby rodičov, a tomu aj prispôsobujú prevádzku zariadení.
     Materské školy pred školskými prázdninami zisťujú predbežný záujem rodičov o prázdninovú dochádzku detí. Na základe toho sa dokážu včas pripraviť na zmenu organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti či rozsah a spôsob zabezpečenia stravovania a pod.
     O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov. Dochádzka dieťaťa do materskej školy je celoročná, nemožno ju obmedzovať len na obdobie počas školského vyučovania. Nie je možné zakázať alebo inak obmedziť dochádzku žiadneho dieťaťa do MŠ počas letných prázdnin. Možno sa však s rodičmi dohodnúť na špeciálnom režime návštevy zariadenia. Napríklad tak,  že  dieťa bude chodiť do materskej školy len na pol dňa alebo len niektoré dni v týždni.
     Vyhláška rezortu školstva o materskej škole taxatívne určuje, že cez letné prázdniny sa prevádzka materskej školy preruší najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny je riaditeľka povinná oznámiť rodičom aj zriaďovateľovi spravidla dva mesiace vopred.
     V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky materskej školy deti sústreďujú do niektorej z nich. Tam, kde je viac materských škôl, sa týmto vychádza v ústrety rodičom, ktorí tak môžu využiť služby inej materskej školy. Na Slovensku pôsobí 2 865 materských škôl, ktoré navštevuje 144 130 detí. 

Michal Kaliňák,
hovorca

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku