Líderstvo v škole učiteľov oslovilo

30.03.2015

     Vzdelávací program „Líderstvo v škole“ rozvíja kompetencie lídrov na všetkých úrovniach riadenia školy – od riaditeľov, zástupcov, vedúcich predmetových komisií, až po učiteľov. Tento úspešný vzdelávací program realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC) od roku 2013, v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (PKR).
     „Líderstvo v škole“ umožňuje účastníkom vzdelávacieho programu identifikáciu kultúry svojej školy, výber vhodného typu líderstva a prípravu projektu na zmeny kultúry školy. Pripravuje absolventov tak, aby prostredníctvom vybraného typu líderstva a jeho prvkov postupne zvyšovali kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu vo vlastnej škole.
     Na vzdelávací program nadväzuje koncept poradenstva, ktoré sa realizuje priamo v škole. Školskí lídri a učitelia kriticky posudzujú kultúru a hodnoty vlastnej školy, používané metódy a formy vyučovania a učenia sa a interakčné štýly učiteľov vo vzťahu k očakávaniam žiakov a profilu absolventa podľa Školského vzdelávacieho programu. Výstupom poradenstva bude návrh zmien, ktoré môže škola zapracovať do zmeny školského vzdelávacieho programu, vrátane návrhu plánu profesijného rozvoja učiteľov.
     „V súčasnosti MPC realizuje vzdelávanie a poradenstvo 15 školských kolektívov. Vysoko hodnotia najmä to, že vzdelávací program je zameraný na rozvoj kvality celej školy s dôrazom na prácu jednotlivcov. Oceňujú zvolenú formu realizácie vzdelávania priamo v školách, aktivity realizované počas vzdelávacieho programu, ako aj učebné zdroje k nemu,“ povedal garant vzdelávacieho programu Miloš Novák.

      Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov (PKR) je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie. Ide o najväčší národný projekt realizovaný MPC, ktorý sa končí v októbri 2015. Vďaka podpore z EU si počas tohto obdobia pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení zvyšovali svoje profesijné kompetencie vo viac než 400 akreditovaných vzdelávacích programoch.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku