Krajský Festival vedy a techniky AMAVET v Košiciach za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

19.10.2018
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa včera 18. októbra 2018 v Košiciach zúčastnila na vyhodnotení krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET pre Košický a Prešovský kraj. Podujatie, ktoré v tomto roku pokračuje už svojim 21. ročníkom, reflektuje dôležitú spoločenskú potrebu popularizácie vedy a techniky medzi mládežou. Oľga Nachtmannová sa počas dopoludňajšej prehliadky vedeckých prác študentov zoznámila s prezentovanými projektmi.
     Záujem mladých ľudí venovať sa v budúcnosti vedeckej činnosti a schopnosti inovatívneho myslenia je v celoslovenskom meradle čoraz intenzívnejší. Popularizácia vedy a techniky medzi mládežou úzko súvisí s potrebou získania špičkových vedeckých odborníkov aj pre základný výskum. „Z pohľadu kvalitného nastavenia vzdelávacieho systému je kľúčové poznanie matematiky od najnižšieho stupňa základnej školy. Matematika poskytuje správny analytický základ pre zvládnutie všetkých vedeckých disciplín,“ uviedla Oľga Nachtmannová.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore ocenila záujem študentov stredných škôl pre technické smery aj z pohľadu nastupujúcej digitalizácie a robotizácie priemyslu a s tým súvisiacich zmien v pracovných miestach na trhu práce.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si plne uvedomuje pozitívny príklad súťaže akou je Festival vedy a techniky AMAVET, v rámci ktorej sa prezentujú a identifikujú talenty pre technické myslenie. Súťaž má svoje celoslovenské finále v Bratislave začiatkom novembra 2018, kedy bude odprezentovaných a vyhodnotených 90 najlepších prác z krajských kôl za účasti mladých vedcov z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika.
     Podujatie sa konalo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Štátnu tajomníčku prijal dekan fakulty Gabriel Semanišin a prodekan fakulty Marián Kireš. V obnovených laboratórnych priestoroch predstavili štátnej tajomníčke vedecké výskumné projekty z oblasti biofyziky a biochémie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku