Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

21.10.2019

     V Tatranských Matliaroch sa uskutočnila konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 198 účastníkov - učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a predmetov zameraných na IKT, expertov z CVTI SR a partnerských vysokých škôl (UPJŠ, TUKE, ŽU, UKF a UMB), zástupcov IT Asociácie Slovenska, klastra Košice IT Valley a IT firiem.
     „Na konferencii sme sa zamerali nielen na inováciu výučby existujúcich predmetov v rámci Štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom 898 inovatívnych metodík, ale aj na desať nových predmetov, ktoré boli vytvorené pre triedy so zameraním na informatiku a motiváciu žiakov študovať na vysokých školách informatiku a IKT,“ povedal Dušan Šveda z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, gestor IT Akadémie.
     Rokovanie konferencie sa nieslo v duchu fascinujme naše deti objavovaním. „Bádateľský prístup k vyučovaniu je predpokladom pre rozvoj vedeckej gramotnosti, informatického a tvorivého myslenia,“ zdôraznil Jozef Sekerák, jeden z odborných garantov aktivít projektu. V panelovej diskusii prezentovali zástupcovia IT sektora požiadavky na IT zručnosti absolventov škôl.
     Program konferencie bol bohatý. Učitelia mali možnosť v predmetových skupinách podeliť sa so skúsenosťami pri využívaní inovatívných metodík, diskutovať s tvorcami predmetov Internet vecí, Informatika v prírodných vedách a matematike a ďalších informatických predmetoch. Mnohé inovatívne prvky a nástroje zamerané napríklad na kybernetickú bezpečnosť, virtuálnu realitu, si mohli priamo vyskúšať. „Veľmi sa mi páčilo, že nám informácie neboli len prezentované, ale sme si mnoho metodík mohli aj vyskúšať a niektoré sme aj držali v rukách v podobe pracovného listu a aspoň niektoré zaujímavé úlohy sme realizovali ako žiaci. Vcelku hodnotím všetko pozitívne a idem postupne získané informácie, inšpirácie a novinky zapracovať do môjho vyučovania,“ zhodnotila Mária Vavrová zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov v Košiciach. „Na tých častiach čo som sa zúčastnil, z tých ľudí sršalo nadšenie. Bolo by potrebné, aby takíto motivátori odprezentovali svoje skúsenosti na každej škole a všetkým učiteľom,“ ocenil pracovnú atmosféru konferencie Martin Gabauer zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. A ako dodala Andrea Zemanová z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne: „Konferencie v podobnom duchu by sa mali pre učiteľov konať pravidelne.“

Závery odkazy z konferencie sú uvedené na webovej stránke www.itakademia.sk.

V rámci národného projektu sú plánované ešte dve takéto konferencie – v apríli 2020 pre učiteľov ZŠ a v septembri 2021 znovu pre učiteľov SŠ.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku