Konferencia o ďalšom vzdelávaní dospelých s cieľom ich lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

04.11.2013
     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje v dňoch 5. – 6. novembra 2013 v hoteli SOREA Regia Bratislava konferenciu s názvom Vzdelaním a poradenstvom k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce.
     Podujatie určené zástupcom škôl, zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií bude informovať o hlavných cieľoch a aktivitách národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. Úvodná konferencia poskytne účastníkom aktuálne informácie o aktivitách národného projektu, o zapojených partneroch, ako aj o možnostiach, ktoré národný projekt prináša pre jednotlivcov, vzdelávacie inštitúcie a zamestnávateľov.
     Národný projekt realizuje NÚCŽV od marca 2013. Jeho aktivity podporujú zvyšovanie účasti na ďalšom vzdelávaní tým, že jednotlivec jeho absolvovaním získa možnosť nadobudnúť úplnú alebo čiastočnú kvalifikáciu v odvetviach priemyslu, remesiel a služieb. Téma zlepšenia odbornosti a pripravenosti pre trh práce môže osloviť zamestnanca i zamestnávateľa.
     Účastníci podujatia budú taktiež oboznámení prostredníctvom medzinárodnej a národnej  správy PIAAC s výsledkami výskumu zameraného na meranie zručností dospelých – čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj riešenie problémov v technicky vyspelom prostredí. V období od 1. augusta 2011 do 31. marca 2012 sa zisťovalo, ako dospelí rozvíjajú svoje zručnosti, ako ich používajú a aké výhody získajú z ich uplatnenia. Na Slovensku sa výskum uskutočnil na vzorke 5 680 respondentov.
 
 
Eva Brázdilová
NÚCŽV
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku