Komisionálky pre Slovákov žijúcich v zahraničí budú po novom

25.08.2015
     Začiatok nového školského roka prinesie novinku v rozdielových skúškach. Po novom už rodičia a ich deti nebudú musieť cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky. Zásadná zmena je v tom, že sa upravuje povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, na možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Zjednoduší sa tak život stovkám rodín, ktorých deti plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí.
 
Zmeny od 1.9.2015
 
1. Rodič príde s dieťaťom na zápis v SR.
2. Do 15. septembra príslušného školského roka oznámi riaditeľovi kmeňovej školy (teda v SR) názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Toto bude robiť každý rok.
3. Žiak už nebude mať povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, ale možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. V žiadosti sa uvedú ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
4. Nová úprava nerieši kedy sa majú skúšky konať. Na termíne konania sa majú dohodnúť rodičia a škola najneskôr 15 dní pred ich konaním.
 
Ako to bolo doteraz
 
1. Rodič príde s dieťaťom na zápis v SR.
2. Na zápis ide aj v zahraničí - do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy (teda v SR) názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti.
3. Dieťa vykonáva skúšky v kmeňovej škole – na Slovensku, spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka a deviateho ročníka  základnej školy.
4. Konkrétny termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku