Každý žiak potrebuje mať pocit úspechu

20.04.2015
     S národným projektom PRINED, ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum,  majú v základnej škole v obci Rakúsy len tie najlepšie skúsenosti. Už  vidia aj výsledky.  Rovnako ako v ostatných školách zapojených do projektu, aj tu pracuje inkluzívny tím a kolektív zamestnancov školy sa rozšíril o  dvoch asistentov pedagóga a štyroch odborných zamestnancov. Ich pôsobenie školy uvítali a prvé pozitívne výsledky prišli veľmi skoro. 
     „Sme všade tam, kde sme potrební. Spolupracujeme s učiteľmi, zúčastňujeme sa na vyučovaní, venujeme sa individuálne žiakom, ktorí majú nedostatky v písaní, čítaní, pomáhame pri príprave pomôcok na vyučovanie, pri krúžkovej činnosti, doučovaní. Navštevujeme aj rodiny, kde informujeme o zdravotnom stave, zisťujeme, v akých sociálnych podmienkach dieťa vyrastá,“ hovorí pedagogická asistentka Anna Ferancová.
     Cieľom je, aby mal každý žiak pri plnení akejkoľvek úlohy pocit úspechu. Odborní zamestnanci, špeciálni pedagógovia a sociálni psychológovia pôsobia nielen v škole, ale aj  priamo v teréne.
     „Chodili do osady, zorganizovali stretnutia a dokázali prelomiť komunikačnú bariéru. Urobili veľký kus práce,“ hodnotí manažér projektu Peter Dolíhal. Rodičom žiakov vysvetlili význam depistážnej diagnostiky, ktorá odhaľuje oblasti zaostávania detí, aby nezlyhávali v škole a neboli zbytočne preradení do špeciálnych škôl, len preto, že nepoznajú geometrické tvary, farby, nevedia používať štetec či nožnice, alebo pre jazykovú či rečovú bariéru nerozumejú požiadavkám učiteľov.
     Na základe depistážnych vyšetrení potom pripravili špeciálni pedagógovia stimulačné programy, individuálne pre každého žiaka a učiteľky v materskej škole mohli tak konkrétne posilňovať oblasti, v ktorých zlyhávali.

     Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum  na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku