Kampaň Bez nenávisti na internete už spustená

20.05.2013
     Kampaň Rady Európy Bez nenávisti na internete NO HATE SPEECH MOVEMENT je určená najmä mladým ľuďom, ktorí sú dennodenne v kontakte s internetom. Hlavným cieľom kampane, je zvýšiť angažovanosť a povedomie mladých ľudí v oblasti boja proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete, ktoré sa v posledných rokoch rozmáha, a tiež vybaviť mladých ľudí a mládežnícke organizácie kompetenciami, ktoré sú potrebné na rozpoznanie takýchto porušení ľudských práv. Kampaň sa zasadzuje za rovnosť, dôstojnosť, ľudské práva a rozmanitosť.
      Slovenská republika sa symbolicky v Európsky deň boja proti homofóbii, v piatok 17. mája 2013, oficiálne zapojila do kampane Bez nenávisti na internete. Záštitu nad kampaňou, ktorá sa realizuje v období rokov 2013 - 2014, prevzal Odbor mládeže a komunitárnych programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. Na podnet Rady Európy bol zriadený Národný výbor kampane, ktorý sa v slovenských podmienkach volá „ Bez nenávisti na internete.“ Členmi výboru sú predstavitelia štátnych a mimovládnych organizácii zapojených do realizácie kampane v SR. 
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba, ako zástupca jedného z garantov kampane, poukázal na možnosti, ktoré internet ponúka užívateľom - tvoriť, zverejňovať, šíriť a „konzumovať“, čiže používať mediálny obsah podľa vlastného uváženia a aj na to, že rozvoj internetových sociálnych sietí zvýšil úroveň zapojenia sa mládeže do internetového sveta rôznymi spôsobmi počínajúc udržiavaním kontaktov s rovesníkmi, nadväzovaním nových kontaktov až po zdieľanie obsahu a objavenie možnosti sebavyjadrenia sa. Zároveň zdôraznil, že každý deň sa stretávame na sociálnych sieťach, komentároch, príspevkoch a dokonca i v médiách s hanlivým, nenávistným vyjadrovaním na adresu rôznych skupín ľudí a práve táto kampaň by mala  zvýšiť angažovanosť a povedomie mladých ľudí v oblasti boja proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete, ako i o následkoch, ktoré tento fenomén so sebou prináša.
      Téma nenávistných prejavov na internete je vysoko aktuálna aj pre políciu, ktorá sa v praxi stretáva s rôznymi prejavmi nenávisti, ako napr. upútanie pozornosti, následná provokácia prostredníctvom chatu, osobných stránok, blogov, prezentácia nenávistných názorov a útokov na sociálnych sieťach alebo internetových stránkach, kde sú zverejňované videá, fotografie a symboly extrémistických hnutí či skupín, ktoré potláčajú základné ľudské práva a slobody. Ako zdôraznil prvý viceprezident Policajného zboru SR plk. Mgr. Milan Lučanský, „spomínané prejavy nenávisti v priestore internetu sú veľmi nebezpečné, pretože  v niektorých prípadoch môžu viesť až k fyzickému násiliu voči osobám, ktoré sú predmetom takejto nenávisti“. Policajný zbor preto venuje takýmto prípadom zvýšenú pozornosť a od začiatku tohto roka zaevidoval 29 skutkov súvisiacich s nenávisťou na internete. Na všetkých základných útvaroch v rámci okresných riaditeľstiev sú dokonca určení policajti na vyšetrovanie takýchto trestných činov. „Kyberpriestor nepozná hranice a extrémisti svoje idei a myšlienky šíria prostredníctvom internetu nekontrolovateľne po celom svete, preto má kampaň opodstatnenie“, zdôraznil plk. Mgr. Milan Lučanský.
      "Ak mám porovnať kampane jednotlivých štátoch Rady Európy, Slovensko je jedna z najaktívnejších krajín a je príkladom pre ostatných. Za jeden stôl si zasadli štátne inštitúcie aj organizácie neziskového sektora a spoločne koordinujú svoju osvetovú, vzdelávaciu činnosť ale aj legislatívne návrhy všetko pod červeným logom srdca." povedal Miroslav Drobný, prezident eSlovensko (Zodpovedne.sk, OVCE.sk) a národný koordinátor kampane Rady Európy.
      "Z vlastnej skúsenosti som sa niekoľkokrát stretol s nenávistnými komentármi na internete. Snažím sa to nebrať k srdcu, ale aj tak sa ma to dotkne. Chcel by som, aby kampaň zbúrala bariéry, ktoré nenávisť stavia medzi ľudí. Keď spievam, nerobím rozdiely medzi publikom, nepozerám sa na rasu, náboženstvo či pohlavie. Chcem, aby nenávisti bolo na internete čo najmenej." Igor Kmeťo ml., hudobník a spevák skupiny Kmeťoband.
      Spustenie kampane  17. mája 2013 paralelne prebiehalo v 2 mestách – v Bratislave a Žiline. V Bratislave v rámci známeho festivalu v Mlynskej doline a v Žiline pri príležitosti konania finálového zápasu Majstrovstiev Európy U 17. Dobrovoľníci partnerských organizácii priamo počas akcií propagovali kampaň prostredníctvom propagačných materiálov, či súťaží pre detí a mládež. Z odštartovania kampane na Slovensku sa tiež pripravuje krátky videodokument, ktorý bude zverejnený na internete na webstránke www.beznenavisti.sk a na facebooku http://www.facebook.com/#!/KampanBezNenavisti?fref=ts.
      Kampaň Bez nenávisti na internete bude počas roka realizovaná ONLINE formou, prostredníctvom nástrojov pripravených Radou Európy, ako sú online vzdelávania pre mladých, príručky pre základné a stredné školy a aktívna propagácia kampane za využitia sociálnych sieti.
     OFFLINE forma sa bude realizovať prostredníctvom množstva atraktívnych aktivít, ako sú participácia na letných festivaloch, orientácia na boj proti nenávistnému vyjadrovaniu na športoviskách, súťaže o najlepšie video, kresbu, príbeh na danú tému, školenia a tréningy pre bloggerov a moderátorov internetových platforiem so zapojením širokej mládežníckej verejnosti.
     Osobitný dôraz sa bude klásť na využitie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v kampani, prostredníctvom existujúcich národných projektov KomPrax a PRAKTIK, ktoré realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, cez vzdelávanie mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou.
      Súčasťou kampane bude aj výskum zameraný na prejavy intolerancie na internete, ktorého výsledky budú prezentované na hodnotiacej konferencii v júni 2014.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku