Jubilejný ročník tradičnej súťaže ZENIT

03.02.2014
     Strojárstvo, robotika a tvorba web stránok sú tri hlavné oblasti 30. ročníka blížiacej sa celoslovenskej súťaže žiakov základných a stredných škôl – ZENIT. Súťažiaci si zmerajú sily, vedomosti a zručnosti v 7 kategóriách. V celoslovenskom kole sa tak celkovo zúčastní 180 žiakov základných a stredných odborných škôl. Víťazi z  kategórie elektronika a web dizajnér budú reprezentovať Slovensko na  EuroSkills 2014.
     Táto tradičná súťaž je atraktívna nielen z hľadiska dlhoročnej histórie, ale aj preto, lebo umožňuje súťaživosť a porovnávanie talentov zo základných aj stredných škôl. Tento ročník sa však netýka len technických odborov, ale aj polytechnickej výchovy, ktorá je súčasťou národného projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania „Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.“ Práca s talentami sleduje aj priblíženie atraktívnych stránok stredoškolského štúdia orientovaného na technické odbory a zdôrazňuje šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce v technických odboroch.
     Všetky súťaže pozostávajú z teoretickej a praktickej časti. V kategórii elektronika museli žiaci v minulom ročníku zodpovedať otázky v teste v rámci teoretickej časti a v praktickej časti mali za úlohu odhaliť chyby vyskytujúce sa v predloženej schéme zapojenia elektrického obvodu. Hlavnou úlohou súťaže bolo realizovať obvod s mikroprocesorom podľa zadanej schémy, návrh a výrobu plošného spoja, osadenie súčiastkami a overenie jeho funkčnosti.
      V kategórii programovanie súťažiaci riešili úlohy, pri ktorých museli preukázať svoje implementačné schopnosti, znalosť jednoduchých algoritmov a kreativitu pri riešení rôznych programátorských problémov.
     V kategórii strojárstvo absolvovali žiaci v teoretickej časti test z otázok zo základného učiva strojárskych predmetov ako technické kreslenie, strojárska technológia, strojové súčiastky a technické merania. V praktickej časti vypracovali výrobný postup podľa predloženej výkresovej dokumentácie pre strojové obrábanie sústružením, frézovaním, vŕtaním a ručným obrábaním.
     Minulý rok súťažili len žiaci stredných odborných škôl, a to v 3 kategóriách. Konkrétne v  elektronike, programovaní a strojárstve. Víťazom v elektronickej kategórii sa stal Lukáš Stehlík zo SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica, v kategórii programovanie bol najlepší Jakub Šafín z Gymnázia Pavla Horova, Michalovce a v kategórii strojárstvo zvíťazil Ľubomír Opatovský zo SOŠ Bzinská v Novom Meste nad Váhom. Všetci víťazi vyhrali návštevu švajčiarskeho CERNu.
      V tomto roku súťažia po prvýkrát kombinované družstvá základných a stredných škôl v 3 kategóriách: strojárstvo (13 ZŠ+13 SOŠ), robotika (13 ZŠ + 13 SOŠ) a tvorba web stránok (8 ZŠ + 8 SOŠ). Celkom sa zapojí 34 základných škôl z celého Slovenska.   
     V kategórii robotika, ktorá tiež pozostáva z teoretickej a praktickej časti, musí žiak základnej školy vyplniť test s otázkami z oblasti programovania a robotickej konštrukcie. V praktickej časti spolupracuje so žiakom SOŠ, pričom tá pozostáva z dvoch častí. Najskôr musí žiak ZŠ navrhnúť a poskladať robota z pripravenej stavebnice a potom žiak SOŠ naprogramuje robota podľa zadanej úlohy.  
     V kategórii strojárstvo - ručné obrábanie súťažia žiaci v teoretickej časti, kde žiak ZŠ vypĺňa test a žiak strednej školy vypracúva výrobný postup súčiastky podľa výrobného výkresu. Praktická časť pozostáva z orysovania materiálu a vŕtania vŕtačkou, ktoré vykonáva len žiak ZŠ pod dohľadom žiaka SŠ.
     V kategórii tvorba web stránok má žiak ZŠ v teoretickej časti za úlohu vyplniť test z oblasti tvorby webových stránok, v praktickej časti navrhuje štruktúru a dizajn stránky, upravuje obrázky a texty, žiak strednej školy vypracováva úlohy v programovacom jazyku PHP. Spoločne majú nakoniec stránku skompletizovať.
     Jubilejný 30. ročník súťaže ZENIT v programovaní a v elektronike a 15. ročník súťaže v strojárstve sa uskutočnia v dňoch 6. - 8. februára 2014 na SŠ-SOŠ elektrotechnickej v Banskej Bystrici. Záštitu nad podujatím prevzal štátny tajomník rezortu školstva Štefan Chudoba. Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutoční 6. februára o 19.00 hod v priestoroch SŠ-SOŠ elektrotechnickej v Banskej Bystrici.  
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku