Interaktívne tabule mieria do škôl. Bude ich viac ako 2 600.

11.11.2013
     Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ zabezpečí žiakom základných a stredných škôl interaktívne učebne.
     Súčasná spoločnosť, ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom informačných a komunikačných technológií, kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania oveľa vyššie nároky ako  v minulosti. Preto musí aj vzdelávanie odrážať spoločenské potreby a požiadavky trhu. Rezort školstva sa momentálne zameriava na budovanie znalostnej ekonomiky prípravou globálne konkurencieschopných absolventov všetkých stupňov vzdelávania. Ministerstvo  školstva v súčasnosti realizuje sériu národných projektov, ktoré aj vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie využijú financie na zabezpečenie digitálneho obsahu do výučby, zapojenie aktívnych učiteľov do prípravy digitálneho učiva a zároveň umožnia vybaviť školy modernými digitálnymi pomôckami.
     Podľa Koncepcie informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020 - by postupné zavádzanie digitálneho učiva v regionálnom školstve malo prebehnúť v dvoch fázach. V prvom rade je potrebné skompletizovať digitálne učivo pre všetky stupne vzdelávania v materských, základných, špeciálnych a stredných školách. V tejto fáze bude digitálne učivo predstavovať moderný doplnok a nadstavbu ku klasickým vzdelávacím materiálom, pričom jeho nasadzovanie bude závisieť najmä na zriaďovateľoch a školách. Konečným cieľom koncepcie je však dospieť v druhej fáze do štádia, v ktorom bude digitálne vzdelávanie prístupné pre všetkých žiakov a bude tak prínosom aj pre ich rodičov, učiteľov, školy, rezort a celú spoločnosť.
     Zamestnanci Ústavu informácií a prognóz školstva už niekoľko mesiacov aktívne komunikujú so základnými a strednými školami v 7 krajoch Slovenska (Banskobystrickom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom) o dodaní techniky na vybavenie 2 659 interaktívnych učební. Takáto interaktívna učebňa pozostáva z interaktívnej tabule, notebooku a ozvučenia učebne.
     Vybavenie interaktívnych učební bude počas obdobia trvania národného projektu zapožičané školám a po skončení projektu prevedené do majetku škôl. Školy, ktoré ešte nepodpísali zmluvu o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky, mali by tak urobiť čo najskôr.
     Viac informácií o národnom projekte sa dočítate na našom komunitnom portáli www.digitalnevzdelavanie.sk.
    
     Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA 2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na
www.digipedia.sk.
 
Katarína Stoláriková  
manažérka projektu
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku