Inkluzívne vzdelávanie: Príležitosť pre každého aj v bežnej škole

23.08.2018
     Bežné školy s inkluzívnou orientáciou sú najefektívnejším prostriedkom na elimináciu diskriminujúcich postojov vyplývajúcich z fyzického, sociálneho či jazykového znevýhodnenia detí a žiakov. Poukazuje na to národný projekt Škola otvorená všetkým, ktorý sa usiluje o presadzovanie inkluzívneho modelu vzdelávania v 130 základných školách a 50 materských školách v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja.
     „Inkluzívny model vzdelávania, ktorý projekt implementuje, môže využiť akákoľvek škola, nakoľko model svojimi učebnými osnovami a pedagogickými metódami umožňuje každému žiakovi byť plnohodnotnou súčasťou školy, bez ohľadu na sociálny či etnický pôvod alebo zdravotné postihnutie,“ hovorí garant v prostredí základných škôl - Pavol Kočiš.
      Príkladom je celodenný výchovný systém (CVS) aplikovateľný v akýchkoľvek podmienkach. Zahŕňa intenzívnu výchovnú prácu so žiakom aj po vyučovaní prostredníctvom popoludňajších voľnočasových aktivít. Súčasťou popoludňajších činností je tiež príprava na vyučovanie. Tá je dôležitá predovšetkým u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít, ktoré na ňu v domácom prostredí často nemajú vytvorené vhodné podmienky. Do celodenného výchovného systému sa v minulom školskom roku prostredníctvom 2 149 záujmových útvarov zapojilo 26 186 žiakov.
     Veľkou výhodou projektu je personálna pomoc v podobe pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. Tí sú jednak zainteresovaní do celodenného výchovného systému a v prípade potreby uskutočňujú odborné intervencie priamo v rodinách žiakov. Vďaka projektu pôsobilo v minulom školskom roku na školách celkovo 529 pedagogických asistentov a odborných zamestnancov.
     Odborné diskusie poukazujú na fakt, že predchádzať školskej neúspešnosti je potrebné už u detí v predškolskom veku. Z toho dôvodu sa pôsobenie pedagogických asistentov a odborných zamestnancov neobmedzuje iba na základné školy. Súčasťou inkluzívneho modelu v prostredí materských škôl sú preto aj depistáže a rôzne stimulačné programy, ktoré pomáhajú deťom pripraviť sa na vstup do základnej školy.  
     „Stále je však veľký počet detí, ktoré z rôznych dôvodov materskú školu navštevovať nemôžu,“ hovorí Alena Vrábľová, garantka v prostredí materských škôl, „práve týmto deťom je čiastočnou pomocou realizácia neformálneho vzdelávania.“ 
     Súčasťou neformálneho vzdelávania bola v mesiacoch júl a august tzv. letná škola. 56 predškolákov sa tak mohlo oboznámiť s prostredím svojej budúcej základnej školy v predstihu a to hravou formou prostredníctvom zaujímavých aktivít, ktoré pre ne pripravili pedagógovia, asistenti a odborní zamestnanci.     
     Projekt potrvá ešte do konca novembra 2019 a je realizovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku