Informačný seminár k výzve OPVaV-2013/5.1/05-SORO

25.04.2013
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje v rámci operačného programu Výskum a vývoj informačný seminár pre oprávnených žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (NFP) z výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
     Výzva je zameraná na rekonštrukciu, prípadne na rozširovanie objektov vysokých škôl a SAV, ktoré sú zároveň aj oprávnenými žiadateľmi NFP tejto výzvy. Projekty môžu byť ďalej zamerané na výstavbu nových budov, modernizáciu ubytovacích kapacít a vnútorného vybavenia, taktiež na podporu nových technológií pri budovaní jazykových učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi a pod.
     Záujemcovia sa na seminári oboznámia s podmienkami, za ktorých je možné žiadať o NFP. Predpokladaný čas trvania informačného seminára je 3 hodiny. 
 
Termín a miesto konania
26.4.2013 o 9:45h  v budove ASFEU v Bratislave -  Kongresová miestnosť, prízemie
 
Program podujatia je zverejnený na www.asfeu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku