Informačné semináre k výzve OPV-2012/3.1/04-SORO

29.11.2012
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje pre oprávnených žiadateľov výzvy Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl informačné semináre.
     Záujemcovia sa na nich oboznámia  s podmienkami, za ktorých je možné žiadať nenávratný finančný príspevok, získajú informácie o príprave podrobného opisu projektu a rozpočtu, ako aj  ďalších podmienkach oprávnenosti výzvy.
 
Termín a miesto konania
5.12.2012 o 10.00 h vo Zvolene, Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumnú ústav, T.G. Masaryka 22, (Modrá zasadačka)
 
6.12.2012 o 9.30 h v Košiciach - Technická univerzita, B. Němcovej 7, (Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice)
 
Predpokladaný čas trvania informačného seminára je 3 hodiny. Účasť je bezplatná, nie je potrebné prihlásiť sa vopred. Program podujatí je zverejnený na www.asfeu.sk.  
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku