Informačná podpora pre slovenských vedcov funguje už 6 rokov

18.03.2015
     Elektronické informačné zdroje (EIZ), ktoré umožňujú prístup k obrovskému množstvu overených poznatkov, sú už dnes prirodzenou súčasťou práce vedcov. Aby však mal výskumný pracovník svoj komfort v prístupe k EIZ v takom rozsahu, aký potrebuje, vyžaduje si to neustále úsilie všetkých zainteresovaných strán.
     Garanciou prístupu k vedeckým informáciám bol za uplynulých 6 rokov národný projekt Centra vedecko-technických informácií SR – NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom) implementovaný v rokoch 2008 až 2015. Projekt je dôstojným pokračovaním toho, čo sa podarilo spustiť akademickým knižniciam už v roku 2000, a tým je centralizované obstarávanie prístupov k EIZ na Slovensku.
     Dňa 21. mája 2015 sa uskutoční v CVTI SR 6. ročník výročnej konferencie o EIZ obstarávaných v rámci projektu NISPEZ s názvom Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI. Na konferencií zaznejú odpočty a  dosiahnuté výsledky všetkých aktivít projektu NISPEZ. Prednesú ich odborní garanti jednotlivých aktivít:
  • Aktivita 1 - Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja
  • Aktivita 2 - Zriadenie systému pre centralizovaný prístup, vyhľadávanie, využívanie a správu EIZ pre výskum a vývoj
  • Aktivita 3 - Centrálna databáza a portálový prístup k slovenským EIZ pre výskum a vývoj, jej prevádzka a aktualizácia
  • Aktivita 4 - Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie o nové funkcie s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami
      Na konferencií vystúpia zástupcovia gestorov jednotlivých EIZ, zástupcovia akademických knižníc, ale aj vedecko-pedagogickí pracovníci či študenti univerzít a vysokých škôl. Hovoriť budú najmä o prínose projektu NISPEZ pre pracovníkov vedy a výskumu. Konferenciu ukončí panelová diskusia so zhodnotením celkového riešenia projektu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku