Informácie k priebežnej výzve pre Rómov budú poskytnuté na seminároch organizovaných ASFEU

23.06.2011

     V Žiline, Košiciach a vo Zvolene sa uskutočnia od 27. do 29. júna informačné semináre k aktuálnej výzve zameranej na podporu prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu, vrátane ich ďalšieho vzdelávania. Organizátorom je Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), ktorá semináre pripravila pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok z priebežnej výzvy vyhlásenej dňa 20. mája 2011 v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     Počas stretnutí zástupcovia ASFEU priblížia záujemcom podmienky vyhlásenej výzvy, ako aj spôsob vypĺňania niektorých povinných formulárov v rámci projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, kde sú uvedené aj podrobnosti k aktuálnej výzve. 

Výzva z opatrenia 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít nadväzuje na pilotnú Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu aktualizovanú v zmysle uznesenia vlády SR č. 431/2009, vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity dňa 16. septembra 2009. Celková suma finančnej pomoci vyčlenená na výzvu z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu predstavuje 17 miliónov eur. Na jeden projekt je možné získať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške od 100 tisíc eur až do 500 tisíc eur. Oprávnení žiadatelia môžu posielať projekty v 1. kole priebežnej výzvy do 1. augusta 2011. Vyhlásenie ďalších kôl prijímania žiadostí o NFP bude závisieť od miery vyčerpania celkovej alokácie určenej na priebežnú výzvu. Konečná uzávierka výzvy je 20. januára 2012.

Bratislava 23. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku