Informácia k akreditácii študijných programov po 1. januári 2013

Na základe diskusie na seminári k novele zákona o vysokých školách v Herľanoch konanom v dňoch 5. - 6. februára 2013 a opakujúcich sa otázok zo strany vysokých škôl, pripravila sekcia vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledujúcu informáciu ako odporúčaný postup vysokých škôl pri zabezpečovaní akreditácie ich študijných programov v prechodnom období existencie študijných programov akreditovaných do 31. decembra 2012 a predloženia žiadostí do najbližšej komplexnej akreditácie činností vysokej školy. V apríli 2014 bola informácia rozšírená v súvislosti s otázkami, ktoré vznikli vo väzbe na komplexnú akreditáciu činností vysokých škôl.

Žiadosti týkajúce sa nových študijných programov

Žiadosti o akreditáciu študijných programov doručené Akreditačnej komisii po 1. januári 2013 musia byť v súlade s právnymi predpismi účinnými od 1. januára 2013. Je potrebné zohľadniť najmä nasledujúce zmeny:
  • Študijné programy v externej forme štúdia, nesmú mať v odporúčanom študijnom pláne štandardnú záťaž študenta viac ako 48 kreditov za akademický rok (§ 62 ods. 3 zákona).
  • Používané metódy v externej forme štúdia sú rovnaké ako v dennej forme štúdia, to znamená, že ak v dennej forme štúdia je nejaký predmet v rozsahu 2 hodiny prednášok a 2 hodiny cvičení týždenne, zabezpečovaných prezenčne s podporou e-learningu, v takomto rozsahu je potrebné zabezpečiť aj program v externej forme štúdia (§ 60 ods. 7 zákona).
  • Je potrebné zohľadniť štandardnú dĺžku štúdia podľa ustanovení § 52 až 54 v spojení s § 62 zákona o vysokých školách
    • napríklad, ak má vysoká škola trojročný doktorandský program v dennej forme, na ktorého riadne skončenie je potrebné získať 180 kreditov, obdobou takéhoto študijného programu v externej forme je štvorročný doktorandský program s požiadavkou na získanie 180 kreditov. V prípade, päťročného doktorandského študijného programu v externej forme zákon vyžaduje na riadne skončenie získanie 240 kreditov (§ 54 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona), čo zodpovedá štvorročnému doktorandskému študijnému programu uskutočňovanému v dennej forme štúdia.
  • Zákon upravuje na novo podmienky na prijatie na študijné programy druhého a tretieho stupňa (§ 56 zákona).
  • Predmet môže pozostávať iba z vykonania štátnej skúšky, aj za takýto predmet je potrebné udeliť kredity. (Zjednodušene, za štátnu skúšku je potrebné udeliť kredity, zákon okrem obhajoby záverečnej práce nevyžaduje ďalšie štátne skúšky.)
  • Záverečná práca a jej obhajoba sú jedným predmetom, to znamená, že za záverečnú prácu sa udeľujú kredity až po jej obhájení, nie po jej odovzdaní. Toto je potrebné zohľadniť aj vo vnútorných predpisoch vysokej školy, ak napr. podmieňuje absolvovanie štátnej skúšky získaním určitého počtu kreditov, či absolvovaním všetkých povinných predmetov.
 
Po formálnej stránke je potrebné pre akreditáciu študijných programov využívať formuláre upravené nariadením vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov a zabezpečiť doručenie elektronickou formou prostredníctvom webového sídla Akreditačnej komisie. V rámci položky I.18 formulára sa uvádza pri žiadostiach predkladaných v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy typ žiadosti „nový študijný program“ alebo „existujúci študijný program“, podľa toho, či ide o posúdenie študijného programu, ktorý vysoká škola už uskutočňuje pred komplexnou akreditáciou jej činností, alebo sa predkladá žiadosť o akreditáciu nového študijného programu.
V prípade, že vysoká škola uskutočňuje študijný program, a pod týmto názvom má po skončení komplexnej akreditácie jej činností uskutočňovať iný študijný program, odporúčame názov nového študijného programu od pôvodného študijného programu odlíšiť (napr. pridaním číselného kódu, napr. pôvodný študijný program sa nazýval „právo“, nový študijný program sa bude nazývať „právo (2014)“). Toto odporúčame najmä z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti.
  • V prípadoch rozhodovania o žiadostiach vysokých škôl podaných v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ministerstvo odníme právo na udeľovanie príslušného akademického titulu v študijných programoch, o ktoré vysoká škola nežiadala a súčasne pri podaní žiadosti o akreditáciu nového študijného programu s rovnakým názvom prizná právo „na to isté“.
  • Začatím prevádzky registra študijných programov sa zverejňujú  aj predmety jednotlivých študijných programov,  ak nebudú odlíšené študijné programy aj v názve, môže na strane vysokej školy ľahko prísť k zámene medzi študijnými programami a k uvádzaniu nesprávnych informácií o študijných programoch v centrálnych registroch, a to aj vrátane nesprávnej evidencie štúdia študenta na inom programe.

Žiadosti týkajúce sa existujúcich študijných programov

Práva priznané bez časového obmedzenia

Denná forma štúdia
V týchto prípadoch zostávajú študijné programy akreditované, kým Akreditačná komisia nenavrhne pozastavenie/odňatie príslušného práva vysokej škole z dôvodu, že vysoká škola prestala spĺňať kritériá. Vysoká škola v rámci komplexnej akreditácie jej činností požiada o akreditáciu tých študijných programov, ktoré má záujem uskutočňovať aj po skončení komplexnej akreditácie a v rámci predkladaných žiadostí je potrebné upraviť rozdelenie kreditov, podmienky na riadne skončenie štúdia a pod., tak, aby boli v súlade s aktuálnymi ustanoveniami zákona o vysokých školách.
Po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy bude zachovaný kód študijného programu v registri študijných programov, ak nedôjde k zmene v niektorej z týchto charakteristík: názov, študijný odbor, fakulta/miesto štúdia, forma, stupeň, titul, štandardná dĺžka štúdia. Ak sa zmení niektorý z uvedených údajov, študijnému programu bude pridelený nový kód a bude priznaný na štandardnú dĺžku štúdia. Nový kód bude pridelený aj jazykovej mutácií študijného programu, teda ak na základe žiadosti vysokej školy a vyjadrenia Akreditačnej komisie, ide o rôzne študijné programy z pohľadu jazyka, v ktorom sa uskutočňujú, pre jednotlivé „jazykové mutácie“ bude priznané osobitné právo a pridelený osobitný kód v registri študijných programov.
Ak vysoká škola nepožiada o akreditáciu existujúceho študijného programu v rámci komplexnej akreditácie jej činností, ministerstvo jej právo skončením komplexnej akreditácie odníme. Ak v danom študijnom programe budú študovať ešte študenti, je povinnosťou vysokej škole ponúknuť im možnosť dokončiť štúdium v podobnom študijnom programe (§ 87 ods. 2 zákona). Následne, keď už na študijnom programe nie je zapísaný žiadny študent, študijný program sa zruší, čo vysoká škola uvedie v registri študijných programov (do začiatku jeho plnej prevádzky sa odporúča zaslať informáciu o zrušení študijného programu ministerstvu – odboru vysokoškolského vzdelávania). Odňatím práva nie je možné udeľovať absolventom daného študijného programu príslušný akademický titul, čiže nie je možné riadne skončiť štúdium v danom študijnom programe.
Externá forma štúdia
V prípade študijných programov uskutočňovaných v externej forme štúdia, sa žiadosti o akreditáciu existujúcich študijných programov, ktoré boli akreditované na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2012, v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy nepredkladajú, a takéto študijné programy budú pozastavené k 1. septembru nasledujúcemu po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy (§ 113af ods. 9 zákona).
Po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy je vysoká škola povinná študijné programy, ktoré majú takto pozastavené práva zrušiť, a to najneskôr do času zodpovedajúceho  štandardnej dĺžke štúdia predĺženej o jeden akademický rok (§ 113af ods. 11 zákona). Vysoká škola môže študijné programy zrušiť aj skôr, ak podľa § 87 ods. 3 zákona umožní študentom dokončiť štúdium v podobnom študijnom programe (napr. v novom študijnom programe v externej forme), čo môže byť pre ňu jednoduchšie z hľadiska organizácie štúdia.
Upozornenie: Ak pred začatím komplexnej akreditácie svojich činností bude mať vysoká škola akreditovaný študijný program uskutočňovaný v externej forme štúdia na základe žiadosti podanej po 1. januári 2013, ktorý spĺňa požiadavky podľa aktuálneho znenia zákona, v prípade, že tento študijný program chce vysoká škola uskutočňovať aj po skončení komplexnej akreditácie svojich činností, je potrebné o jeho akreditáciu požiadať v rámci komplexnej akreditácie, v opačnom prípade jej bude právo v rámci komplexnej akreditácie odňaté.
Z uvedeného súčasne vyplýva, že vo väčšine prípadov budú práva pre externú formu štúdia vysokým školám v rámci komplexnej akreditácie ich činností priznané ako práva na nové študijné programy, teda s časovým obmedzením zodpovedajúcim štandardnej dĺžke štúdia a v rámci registra študijných programov budú tieto študijné programy evidované pod novým číselným kódom.

Práva priznané s časovým obmedzením

Práva priznané s časovým obmedzením podľa § 83 ods. 7 – nové študijné programy

Denná forma štúdia
V prípade práv, ktoré boli priznané podľa § 83 ods. 7 zákona s časovým obmedzením zodpovedajúcim štandardnej dĺžke štúdia na základe žiadostí vysokých škôl doručených do 31. 12. 2012, ktorých platnosť končí pred začatím najbližšej komplexnej akreditácie činností vysokých škôl, ministerstvo podľa § 113af ods. 10 zákona platnosť týchto práv pozastaví ku dňu, ku ktorému ich platnosť uplynie. Vysoké školy sú povinné takéto študijné programy zrušiť po skončení komplexnej akreditácie svojich činností, a to najneskôr do času zodpovedajúceho štandardnej dĺžke štúdia predĺženej o jeden akademický rok.
Ak ide o priznané práva, ktorých platnosť má končiť po začatí komplexnej akreditácie činností vysokej školy (teda v jej priebehu), ich platnosť sa automaticky predlžuje do skončenia komplexnej akreditácie činností vysokej školy a o ich ďalšom zachovaní sa rozhodne v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie.
Tento postup sa aplikuje aj na prípady, keď právo bolo vysokej škole priznané s časovým obmedzením, ale vysoká škola nebola vyzvaná na podanie správy podľa § 83 ods. 8 zákona. Ide väčšinou o prípady, keď sa dĺžka priznania obmedzila z dôvodu veku garanta.
Externá forma štúdia
V prípade práv, ktoré boli priznané podľa § 83 ods. 7 zákona s časovým obmedzením zodpovedajúcim štandardnej dĺžke štúdia na základe žiadostí vysokých škôl doručených do 31. 12. 2012, ktorých platnosť končí pred začatím najbližšej komplexnej akreditácie činností vysokých škôl, ministerstvo podľa § 113af ods. 10 zákona platnosť týchto práv pozastaví ku dňu, ku ktorému ich platnosť uplynie. Vysoké školy sú povinné takéto študijné programy zrušiť po skončení komplexnej akreditácie svojich činností, a to najneskôr do času zodpovedajúceho štandardnej dĺžke štúdia predĺženej o jeden akademický rok.
V prípade práv, ktoré boli priznané podľa § 83 ods. 7 zákona s časovým obmedzením zodpovedajúcim štandardnej dĺžke štúdia na základe žiadostí vysokých škôl doručených do 31. 12. 2012, ktorých platnosť končí po začatí komplexnej akreditácie činností vysokých škôl (teda v jej priebehu) sa žiadosti o akreditáciu existujúcich študijných programov akreditovaných na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2012 v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy nepredkladajú, a takéto študijné programy budú pozastavené k 1. septembru po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy (§ 113af ods. 9 zákona).
Po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy je vysoká škola povinná takto pozastavené študijné programy zrušiť, najneskôr po uplynutí ich štandardnej dĺžky štúdia predĺženej o jeden akademický rok (§ 113af ods. 11 zákona). Vysoká škola môže študijné programy zrušiť aj skôr, ak podľa § 87 ods. 3 zákona umožní študentom dokončiť štúdium v podobnom študijnom programe (napr. v novom študijnom programe v externej forme), čo môže byť pre ňu jednoduchšie z hľadiska organizácie štúdia.
Denná aj externá forma štúdia
V prípade študijných programov, ktoré boli akreditované podľa § 83 ods. 7 zákona s časovým obmedzením zodpovedajúcim štandardnej dĺžke štúdia na základe žiadostí vysokých škôl doručených po 1. januári 2013, vysoká škola s časovým predstihom požiada o akreditáciu študijného programu, následne bude podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie právo priznané bez časového obmedzenia alebo platnosť priznaného práva bude pozastavená. Ak sa pred skončením platnosti práva začne komplexná akreditácia činností vysokej školy, postačuje predložiť žiadosť o akreditáciu v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, keďže platnosť priznaného práva sa automaticky predlžuje do skončenia komplexnej akreditácie činností vysokej školy.

Práva priznané s časovým obmedzením podľa § 83 ods. 8 – neboli splnené predpoklady na udržateľnosť plnenia podmienok

 V týchto prípadoch bola určená lehota, v ktorej má/mala vysoká škola predložiť správu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov, ktoré majú zabezpečiť udržateľnosť plnenia kritérií. Správa sa predkladá ministerstvu a prijaté opatrenia v nej uvedené sú posudzované Akreditačnou komisiou. 
Práva, ktoré boli priznané na základe žiadostí podaných do 31. 12. 2012, ktorých platnosť končí pred začatím komplexnej akreditácie činností vysokej školy  
Denná aj externá forma štúdia
V prípade, že vysoká škola v určenej lehote podá správu, v závislosti od vyjadrenia Akreditačnej komisie k prijatým opatreniam, jej bude právo priznané buď bez časového obmedzenia, s novým časovým obmedzením alebo sa platnosť priznaného práva pozastaví. Je potrebné, aby vysoká škola podala správu v dostatočnom predstihu pred uplynutím lehoty, do ktorej má priznané právo (tzn. obvykle jeden rok pred uplynutím časového obmedzenia, tak, ako sa to uvádza v  rozhodnutí o priznaní práva),  pretože ak sa do uplynutia lehoty Akreditačná komisia nevyjadrí k prijatým opatreniam a ministerstvo nerozhodne v danej veci, právo sa vysokej škole pozastaví podľa § 113af ods. 10 zákona ku dňu uplynutia časového obmedzenia. V prípade, že vysoká škola v určenej lehote správu nepodá, právo jej bude pozastavené podľa § 83 ods. 9 zákona po uplynutí stanovenej lehoty na podanie správy.
Práva, ktoré boli priznané na základe žiadostí podaných do 31. 12. 2012, ktorých platnosť končí po začatí komplexnej akreditácie činností vysokej školy  
Denná forma štúdia
Ak časové obmedzenie je určené na čas, ktorý je po začiatku komplexnej akreditácie činností vysokej školy, platnosť priznaného práva sa zo zákona predlžuje do skončenia komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Tým nezaniká povinnosť vysokej školy v určenom termíne predložiť správu o prijatých opatreniach. Ak vysoká škola nepodá v takomto prípade správu o prijatých opatreniach v určenej lehote právo jej bude pozastavené. To znamená, že vysoká škola nebude môcť prijímať nových študentov na takýto študijný program. Ak má vysoká škola záujem prijímať nových študentov, je potrebné, aby podala v určenej lehote správu o prijatých opatreniach, a to aj v prípade, že požiadala o akreditáciu študijného programu v rámci komplexnej akreditácie jej činností. Ministerstvo v tomto prípade spravidla nepostúpi správu Akreditačnej komisii a počká na vyjadrenie Akreditačnej komisie k žiadosti vysokej školy o akreditáciu predmetného študijného programu predloženej v rámci komplexnej akreditácie jej činností. Následne, v závislosti od vyjadrenia Akreditačnej komisie sa právo vysokej škole pozastaví, prizná s časovým obmedzením, alebo sa zruší časové  obmedzenie priznaného práva. Správu je tak potrebné podávať len v prípade, že má vysoká škola záujem prijímať nových študentov aj pred skončením komplexnej akreditácie jej činností. Ak by vysoká  škola nepodala žiadosť o akreditáciu študijného programu v rámci komplexnej akreditácie jej činností, právo by  sa jej odňalo, a to aj v prípade, že by  predtým podala správu (podľa zákona sa všetky práva ku dňu skončenia komplexnej akreditácie odnímajú, ak o ne vysoká škola v komplexnej akreditácii jej činností nepožiadala).
Externá forma štúdia
V prípade práv, ktoré boli priznané podľa § 83 ods. 8 zákona s časovým obmedzením na základe žiadostí vysokých škôl doručených do 31. 12. 2012, ktorých platnosť končí po začatí komplexnej akreditácie činností vysokých škôl (teda v jej priebehu) sa žiadosti o akreditáciu existujúcich študijných programov akreditovaných na základe žiadostí podaných do 31. decembra 2012 v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy nepredkladajú, a takéto študijné programy budú pozastavené k 1. septembru po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy (§ 113af ods. 9 zákona). Po skončení komplexnej akreditácie činností vysokej školy je vysoká škola povinná takto pozastavené študijné programy zrušiť, najneskôr po uplynutí ich štandardnej dĺžky štúdia predĺženej o jeden akademický rok (§ 113af ods. 11 zákona). Vysoká škola môže študijné programy zrušiť aj skôr, ak podľa § 87 ods. 3 zákona umožní študentom dokončiť štúdium v podobnom študijnom programe (napr. v novom študijnom programe v externej forme), čo môže byť pre ňu jednoduchšie z hľadiska organizácie štúdia.

Práva, ktorých platnosť bola pozastavená

 V prípade študijných programov, ktoré majú pozastavené právo, je potrebné predložiť v určenej lehote správu o prijatých opatreniach. Po vyjadrení Akreditačnej komisie bude platnosť priznaného práva buď obnovená alebo bude právo odňaté. V prípade, že správa nebude v určenej lehote ministerstvu doručená, právo bude vysokej škole  odňaté.
Zákon neupravuje osobitný postup v prípade práv, ktoré sú  pozastavené v čase začiatku komplexnej akreditácie činností vysokej školy. V týchto prípadoch odporúčame, aby vysoká škola predložila požadovanú správu o prijatých opatreniach v určenej lehote (do jedného roka od pozastavenia práv) , na základe čoho jej môže byť právo obnovené/odňaté aj v čase prebiehajúcej komplexnej akreditácie jej činností (v lepšom prípade bude môcť uskutočniť prijímacie konanie pred skončením komplexnej akreditácie jej činností). Následne, na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie, bude o akreditácii študijného programu opätovne rozhodnuté v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ak vysoká škola požiada o priznanie tohto práva. V týchto prípadoch bude ministerstvo správu o prijatých opatreniach postupovať Akreditačnej komisii so žiadosťou o vyjadrenie sa  k prijatým opatreniam (ak to nebude potrebné, bez potreby overenia prijatých opatrení komisiou návštevou na vysokej škole).
Ak vysoká škola správu v určenej lehote nedoručí, právo sa jej odníme. Nie je rozhodujúce, či si vysoká škola podala žiadosť o akreditáciu predmetného študijného programu v rámci komplexnej akreditácie jej činností.

Všeobecné poznámky

V prípade, že má vysoká škola pozastavené príslušné právo, z pohľadu ministerstva môžu existujúci študenti zapísaní na takomto programe riadne skončiť štúdium a získať akademický titul. Vysoká škola však nemôže prijímať nových uchádzačov na štúdium, toznamená,  vydávať rozhodnutia o prijatí. Pozastavením programu nezaniká už pred tým prijatému uchádzačovi právo na zápis na takýto študijný program. Za prijatie na štúdium nepovažujeme študentov prijatých v rámci akademickej mobility, či študentov, ktorým je umožnené dokončenie štúdia na ich žiadosť.
Ak bolo vysokej škole odňaté právo alebo zamietnutá žiadosť o priznanie práva a v čase začiatku komplexnej akreditácie činností vysokej školy ešte neuplynul zákonom stanovená lehota (1 rok od rozhodnutia ministra), nie je možné žiadosť o takéto študijné programy predkladať do komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy.    
Od 1. januára 2013 bol nahradený inštitút rozporového konania k vyjadreniu Akreditačnej komisie možnosťou ministerstva požiadať Akreditačnú komisiu o doplnenie odôvodnenia svojho vyjadrenia na základe pripomienok vysokej školy k vyjadreniu Akreditačnej komisie.  Ministerstvo môže, ale nemusí na základe pripomienok vysokej školy požiadať Akreditačnú komisiu o dopracovanie jej odôvodnenia alebo o nové vyjadrenie.
Akreditačná komisia môže kedykoľvek iniciovať akreditáciu príslušnej činnosti vysokej školy, čoho výsledkom môže byť odňatie príslušného práva.
Zákon o vysokých školách ustanovuje, že študijný program je súbor predmetov a súbor pravidiel, zostavených tak, že úspešné absolvovanie jednotlivých vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie (§ 51 ods. 4 zákona). Pri formulovaní tejto informácie je použité voľnejšie chápanie súboru predmetov a pravidiel, čo zodpovedá postupom v rámci predchádzajúcej komplexnej akreditácie činností vysokých škôl. Pri striktnom výklade uvedeného ustanovenia, by akákoľvek zmena v skladbe predmetov (doplnenie predmetu, zlúčenie predmetu a pod. do študijného programu), či úprava pravidiel (napr. podmienky pre zápis jednotlivých predmetov, prerekvizity a pod.) znamenala, že ide o nový študijný program.  Ako už bolo vyššie uvedené, neodporúčame pod rovnakým názvom uskutočňovať rôzne študijné programy. Ak má vysoká škola záujem, aby existujúci študenti dokončili študijný program podľa pravidiel pred komplexnou akreditáciou jej činností, je potrebné, aby si to explicitne upravila v rámci pravidiel študijného programu a aby bolo zrejmé, ktoré predmety študijného programu sú relevantné a pre ktorých študentov (z pohľadu zápisu na štúdium). V opačnom prípade pri zmenách v študijných programoch môže vzniknúť problém, kedy nebude možné preukázať, že študent splnil všetky povinnosti študijného programu na riadne skončenie štúdia, keďže pri porovnaní údajov z registra študijných programov, či žiadostí vysokej školy predložených Akreditačnej komisii a informácií o absolvovaní predmetov študentom, nebude zhoda. Z tohto dôvodu považujeme za korektne, ak všetky zmeny v povinných, povinne voliteľných predmetoch a pravidlách pre daný študijný program, sú vykonávané v rámci akreditácie nových študijných programov, pričom odporúčame rozlíšiť verzie študijných programov, napr. rokom ich schválenia vo vedeckej rade vysokej školy/fakulty, a vysoká škola nevykonáva zmeny v súbore predmetov a súbore pravidiel daného študijného programu. Nevýhodou  takéhoto postupu je jeho administratívna náročnosť a nízka flexibilita. Súčasne pri takomto prístupe je potrebné v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy predkladať dve žiadosti o akreditáciu študijného programu, pričom prvá slúži na umožnenie dokončenia štúdia existujúcich študentov v pôvodnom programe. Aj z tohto dôvodu je vhodné rozlíšiť študijné programy v názve.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku