Fond na podporu vzdelávania pozná počet žiadostí o pôžičku

04.10.2013
      Pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci v školstve a interní doktorandi mohli do 30. septembra 2013 adresovať Fondu na podporu vzdelávania svoje žiadosti o pôžičku. Dnes poznáme počet žiadateľov aj ich ďalšiu špecifikáciu.
     Fondu na podporu vzdelávania bolo celkovo doručených 690 žiadostí o pôžičku, z čoho 39 bolo doručených po stanovenom termíne. Celková žiadaná suma pôžičiek doručených v termíne presiahla 6,46 mil. eur, pričom priemerná žiadaná výška pôžičky presiahla 9 900 eur. Najväčší záujem je o pôžičky do 5 000 eur, t.j. pôžičky bez ručiteľa a preukazovania účelu použitia, ktorých je viac ako 54 %. Zmena podmienok poskytovania pôžičiek platná od 1. januára 2013, ako aj zlepšená informovanosť o fonde, sa teda ukázala ako veľmi pozitívna, keďže počet žiadostí o pôžičku takmer desaťnásobne presiahol priemer posledných rokov. Priemerný počet doručených žiadostí o pôžičku za posledné štyri roky bol 72.
     Podľa slov riaditeľa pôžičkového fondu Pavla Kučmáša: „V zmysle zákona má fond 60 dní na rozhodnutie o schválení, resp. neschválení pôžičiek, pričom schvaľovanie pozostáva z viacerých etáp a to procesu evidencie žiadostí do databázy fondu a posúdenia z hľadiska splnenia podmienok poskytovania pôžičiek, zoradenia podľa kritérií na uprednostnenie a nakoniec samotného schválenie radou fondu.“
     V súčasnosti je spustená prvá etapa schvaľovacieho procesu a to evidencia doručených žiadostí a posúdenie doručených žiadostí z hľadiska splnenia podmienok poskytovania pôžičiek. Ukončenie schvaľovacieho procesu doručených žiadostí o pôžičku a zverejnenie zoznamu schválených a neschválených žiadostí o pôžičku je naplánované v polovici novembra 2013.
 
Michal Kaliňák

hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku