Fond na podporu vzdelávania nahradí doterajšie pôžičkové fondy

21.08.2012

      Poskytovať pôžičky študentom, pedagógom, ale aj iným osobám, ktoré vykonávajú činnosť súvisiacu so vzdelávaním, by mal nový neštátny účelový fond. Rezort školstva s tým prichádza v návrhu zákona o Fonde na podporu vzdelávania. Návrh zákona bol dnes zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie.
     Novozriadený fond by mal svojou činnosťou nahradiť Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov ako ich právny nástupca. Návrh zákona posilňuje predovšetkým jeho neštátny charakter, pričom po novom mu dáva možnosť získavať prostriedky aj z iných ako verejných zdrojov, napr. z podnikania.
     Zároveň rozširuje okruh žiadateľov, keďže okrem študentov v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a začínajúcich pedagógov bude možné poskytnúť  pôžičku aj ďalším fyzickým osobám. Konkrétne doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným a umeleckým pracovníkom vysokých škôl. Nová úprava taktiež ruší obmedzenie poskytovania pôžičiek len pre začínajúcich pedagógov a umožňuje poskytnúť pôžičky aj ostatným pedagogickým zamestnancom.
     Zákon zavádza konkrétne pravidlá uprednostňovania oprávnených žiadateľov, a to prostredníctvom kritérií, ktoré sú nastavené tak, aby sa preferovali žiadatelia zo sociálne slabších pomerov, až následne študenti dosahujúci lepšie výsledky. Rovnako budú uprednostňovaní denní študenti pred externými.
     V prípade, že fond nevyčerpá všetky prostriedky v prvom kole, umožňuje sa mu poskytnúť pôžičky v ďalších kolách. Ponecháva sa doterajšia úroková sadzba, ako aj odklad úročenia až po skončení štúdia.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič na margo pripraveného zákona uvádza: „Od pripravovaných zmien očakávam efektívnu správu a jasnú zodpovednosť za finančnú pomoc študentom i začínajúcim pedagógom. Fond na podporu vzdelávania musí garantovať prevádzkové úspory, efektívne riadenie a spokojnosť tých, ktorým sú pôžičky určené." Minister zároveň zdôrazňuje, že „spojenie fondov neohrozí ani neobmedzí pomoc žiadateľom. Fondy budú pôsobiť pod jednou strechou, ale naďalej si zachovajú svoje poslanie, pomáhať študentom a začínajúcim pedagógom."
     Na základe doterajších skúseností, ako aj odporúčaní a záverov orgánov súčasných fondov, návrh upravuje možnosť odmeňovania členov kolektívnych orgánov fondov, pričom zohľadňuje obmedzenie pre štátnych zamestnancov v tejto oblasti. Zákon vymedzuje len rámec pre odmeňovanie členov, ale konkrétny spôsob určenia odmeny, ako aj jej vyplatenie ponecháva na fond. Za účelom transparentnosti hospodárenia presne uvádza, ktoré prostriedky fondu budú môcť byť použité na poskytovanie pôžičiek a ktoré na správu fondu.

Michal Kaliňák,
hovorca ministra

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku