Firmy majú posledné dni na zapojenie sa do duálneho vzdelávania od 1. septembra 2015

08.04.2015
     Ak sa zamestnávatelia chcú zapojiť do systému duálneho vzdelávania od nového školského roka, mali by sa poponáhľať. Už len do 10. apríla 2015 majú možnosť podať si žiadosť o overenie spôsobilosti, bez ktorej nemôžu poskytovať praktické vyučovanie v novom systéme.
     Žiadosť sa podáva vždy príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii, ktorá vykonáva vecnú pôsobnosť vo vzťahu k študijnému odboru alebo učebnému odboru, v ktorom zamestnávateľ plánuje poskytovať praktické vyučovanie. Vecná pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom je upravená vo Vyhláške č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
     V prípade, že zamestnávateľ úspešne získa osvedčenie o spôsobilosti, bude môcť začať nábor žiakov do systému duálneho vzdelávania pre školský rok 2015/16. Viac informácií na stránke národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku