Financovanie verejných vysokých škôl v roku 2011

05.12.2012
     V priebehu roka 2011 získali verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu o niečo viac ako 434 mil. eur.
     Najväčší objem z tejto sumy tvorila finančná dotácia vo výške takmer 425 mil. eur, ktorá bola poskytnutá z kapitoly ministerstva školstva pre vysoké školy.V porovnaní s rokom 2010 išlo o pokles financií o viac ako 25  mil. eur. Ten bol spôsobený najmä znížením kapitálových výdavkov o 19,5 mil. eur, ako aj 5 %-ným krátením finančných prostriedkov na osobné náklady pre nepedagogických zamestnancov vysokých škôl.
    V rámci kapitoly ministerstva školstva bolo na vysokoškolské vzdelávanie a prevádzku vysokých škôl poskytnutých 261,4 mil. eur, suma 106 mil. eur šla na vysokoškolskú vedu a techniku a na rozvoj vysokého školstva bolo vyčlenených  4,8 mil. eur. Sociálna podpora študentov v rámci sociálnych a motivačných štipendií či poskytovania dotácií na stravu a ubytovanie predstavovala sumu 52,6 mil.
     Na prevádzku a rozvoj infraštruktúry vysokých škôl bolo vyčlenených 94 253 579 eur. Za účelom podpory projektov základného výskumu bolo v roku 2011 prostredníctvom grantového systému VEGA na verejné vysoké školy rozpísaných 9 259 085 eur, pričom na jeden projekt bolo v priemere vynaložených 6 457 eur. Prostredníctvom grantu KEGA (oblasť výskumu pre rezort školstva) bolo finančne podporených 367 projektov v celkovej výške 2 492 000 eur. Ďalším zdrojom podpory projektov financovaných na verejných vysokých školách bola Agentúra na podporu výskumu a vývoja, ktorá poskytla na tento účel 6 873 414 eur.
    Ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu získali verejné vysoké školy z Národného programu rozvoja vedy a techniky, a to v objeme 7,3 mil. eur, ako aj z medzirezortného podprogramu Oficiálna rozvojová pomoc  vo výške  takmer 2 mil. eur. Okrem toho z podprogramu Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania bola vysokým školám poskytnutá dotácia vo výške  682 611 eur.
     Verejné vysoké školy získali v roku 2011 ďalšie finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Projekty realizované v rámci Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a vývoj boli podporené v objeme 90 mil. eur.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku